Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

XXIII Zjazd Sprawozdawczy WOIIB 2024

19 kwietnia 2024 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu rozpoczął swoje obrady XXIII Zjazd Sprawozdawczy WOIIB. Bardzo dobra frekwencja przybyłych Delegatów sprawiła, że Zjazd był prawomocny do podejmowania wszelkich uchwał.

Dr inż. Andrzej Kulesa - Przewodniczący Rady WOIIB, otworzył Zjazd i powitał przybyłych Gości oraz wszystkich Delegatów.

Wśród Gości, którzy zaszczyli nas swoją obecnością byli:

Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego;

Mieczysław Grodzki – Wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;

Jerzy Stroński – Honorowy Przewodniczącego WOIIB;

Paweł Łukaszewski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania;

Bartosz Jarosz – Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP;

Magdalena Sobalik – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu;

Zenon Kierczyński - Prezes Zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa;

prof. dr. hab. inż. Wojciech Sumelka – Prorektor ds. nauki Politechniki Poznańskiej;

prof. dr hab. inż. Klaudia Borowiak – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu.

Przewodniczącym Zjazdu został  wybrany Andrzej Piątkowski, który zaproponował do składu Prezydium Zjazdu jako wiceprzewodniczących – Wojciecha Ratajczaka i Romualda Sztukiewicza, a na funkcję sekretarza – Pawła Michalskiego i Jacka Weissa. Kandydatury zostały przyjęte w głosowaniu jawnym.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kształtowaniu wizerunku członków branży budowlanej z terenu Wielkopolski, doskonałą wzajemną współpracę oraz szerokie kontakty z uczelniami wyższymi oraz szkołami ponadpodstawowymi z całego regionu.

Pan Wicemarszałek Wojciech Jankowiak docenił naszą rolę w społeczeństwie. Przedstawił nam jak ważne zadania nas czekają przy realizacji projektów dotowanych z Krajowego Planu Odbudowy.

Pan Mieczysław Grodzki – Wiceprezes Krajowej Rady PIIB podkreślił doskonałą współpracę pomiędzy naszymi Izbami.

Dziękujemy Gościom za ciepłe słowa wsparcia naszych inicjatyw, które dają motywację do dalszego rozwoju naszego Samorządu!

Po wystąpieniach gości delegaci przystąpili do części merytorycznej Zjazdu - wybrano komisje zjazdowe, zaprezentowano sprawozdania z działalności organów Izby.

Zjazd zatwierdził sprawozdania i udzielił absolutorium Okręgowej Radzie WOIIB, uchwalono budżet Izby na 2024 rok i zatwierdzono Program działalności WOIIB w 2024 roku.

Dziękujemy wszystkim obecnym Delegatom za przybycie i aktywne zaangażowanie w przebieg Zjazdu.