Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Regulacje Prawne

Wykaz obowiązujących przepisów prawnych:

 1. Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186);
 2. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
  (Dz. U. 2014 r. poz. 768);
 3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. 1117);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  (Dz. U. Nr 96 poz. 817) – w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364);
 5. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r. poz. 831) – obowiązuje od 07 maja 2019 r.

Rzeczoznawstwo

Informacje dla osób ubiegających się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego

Rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która:

 1. korzysta w pełni z praw publicznych
 2. posiada:
  • tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
  • co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
  • znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem.

Osoba zainteresowana uzyskaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego składa – za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej właściwej dla miejsca zamieszkania tej osoby – wniosek do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (druki do pobrania – załącznik nr 1) o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 2. odpis uprawnień budowlanych bez ograniczeń, 
 3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych (druki do pobrania – załącznik nr 4), 
 4. zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 
 5. życiorys zawodowy, 
 6. dowody 10-letniej praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem (druki do pobrania – załącznik nr 2), 
 7. dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne ( koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi wnioskodawca w formie opłaty w wysokości 1.200 zł) wnoszonej na konto
  Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  60-602 Poznań ul. Dworkowa 14
  PKO BP I O/Poznań 29 1020 4027 0000 1702 0032 8880
 8. dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem (druki do pobrania -załącznik nr 6),
 9. kartę osobową (druki do pobrania – załącznik nr 3),
 10. kserokopię wpłaty – opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł wnoszonej do Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem „ Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie rzeczoznawcy budowlanego”.

Dodatkowo osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane dołącza do akt:
- arkusz zbiorczy odbytej praktyki ( druki do pobrania - załącznik nr 5) oraz
- spis akt ( wg wzoru - druki do pobrania- załącznik nr 7)

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w opisanej teczce na gumce formatu A-4.

Praktykę zawodową oraz znaczący dorobek praktyczny potwierdza się dokumentami, zeznaniami świadków, a w szczególności opiniami stowarzyszeń naukowo-technicznych, zaświadczeniami kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa.W stosunku do osób posiadających tytuł rzeczoznawcy właściwego stowarzyszenia naukowo-technicznego, tytuł taki traktuje się jako znaczący dorobek praktyczny, do którego uznania wymagana jest opinia i rekomendacja właściwego stowarzyszenia.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień rzeczoznawcy budowlanego znajduje się na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl – Krajowa Komisja Kwalifikacyjna.

 

Druki do pobrania

 1. Wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
 2. Zaświadczenie do udokumentowania praktyki kandydata na rzeczoznawcę
 3. Karta osobowa
 4. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i zgodności z prawdą złożonych dokumentów
 5. Arkusz zbiorczy odbytej praktyki
 6. Karta znaczącego dorobku w zakresie objętym rzeczoznawstwem
 7. Spis akt (wzór)

 

Najczęściej zadawane pytania

1. Kiedy można składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych ?
    Odp. Wnioski przyjmowane są dwa razy do roku:
     - na sesję wiosenną - na przełomie stycznia i lutego na egzamin w maju danego roku
     - na sesję jesienną - na przełomie lipca i sierpnia na egzamin w listopadzie danego roku.
     Przyjęcie wniosków poprzedzone jest obowiązkową rejestracją kandydatów na daną sesję. Szczegóły w zakładkach: Aktualności i Rejestracja wniosków o nadanie uprawnień budowlanych.

2. Kto może być opiekunem praktyki?
    Odp. Opiekunem praktyki może być : projektant, kierownik budowy lub kierownik robót.

3. Nie posiadam suplementu do dyplomu, ponieważ studia ukończyłem w 2003 r. W jaki sposób uzyskać stosowny dokument?
    Odp. Osoby, które ukończyły wyższe uczelnie przed 2006 r. winny zgłosić się do dziekanatu właściwej uczelni o wystawienie „wypisu z przebiegu studiów”.

4. Czy w zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki zawodowej na budowie w kolumnie 5, oprócz formy odbywania praktyki wystarczy wpisać funkcję pełnioną na budowie np. asystent kierownika budowy?
    Odp. Nie wystarczy. Oprócz funkcji należy opisać w miarę szczegółowo jakie czynności wykonywał praktykant na budowie. To samo odnosi się do czynności wykonywanych w biurze projektowym.

5. Czy przy składaniu wniosku o nadanie uprawnień należy przedłożyć wszystkie prace projektowe wykazane przy wniosku?
    Odp. Nie. Przy składaniu wniosku nie dołączamy wszystkich prac projektowych, ale na wezwanie komisji na etapie kwalifikacji lub na egzamin ustny trzeba te prace przedłożyć komisji do wglądu.

6. Jak długo ważna jest pozytywna kwalifikacja praktyki ( I etap- ocena przygotowania zawodowego) na uprawnienia budowlane
    Odp. Bezterminowo.

7. Jak długo ważny jest egzamin pisemny na uprawnienia budowlane
   Odp. 3 lata. Wynika to z przepisów prawnych.

8. Czy w zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki wg obiektów w kolumnie 2 należy wpisać dane o obiekcie?
   Odp. Tak. Należy bezwzględnie podać charakterystyczne parametry obiektów kubaturowych lub liniowych dla specjalności, o którą ubiega się wnioskodawca.

9. Czy osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń może odbywać praktykę pod kierunkiem technika?
   Odp. Nie. Taka praktyka nie zostanie pozytywnie zaliczona. Natomiast jeśli dana osoba będzie ubiegała o uprawnienia w zakresie ograniczonym, to będzie oceniona w tym aspekcie pozytywnie.

10. Czy inspektor nadzoru może być opiekunem praktyki?
   Odp. Nie.

11. Czy sprawdzający może być opiekunem praktyki projektowej?
   Odp. Nie.

12. Czy projektant pełniący funkcję nadzoru autorskiego może być opiekunem praktyki zawodowej wykonawczej?
   Odp. Nie.

13. Kto nie zdał egzaminu
Osoby, które uzyskały negatywny wynik na egzaminie i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu, winny złożyć wniosek (Druki - załącznik nr 9) o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu do OKK WOIIB w nieprzekraczalnym terminie określonym przez Przewodniczącego OKK.

Specjalizacja

O nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, w której wyodrębniono tę specjalizację.

WYKAZ SPECJALIZACJI TECHNICZNO-BUDOWLANYCH WYODRĘBNIONYCH W SPECJALNOŚCIACH BUDOWLANYCH

SPECJALNOŚĆ

SPECJALIZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA LUB KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI

1.konstrukcyjno-budowlana

- geotechnika,

- obiekty budowlane budownictwa ogólnego,

- obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,

- obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych,

- budowle wysokościowe,

- rusztowania i deskowania wielofunkcyjne.

2. inżynieryjna hydrotechniczna

- śródlądowe budowle hydrotechniczne,

- morskie budowle hydrotechniczne,

- obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków,

- melioracje wodne.

3. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne,

- sieci, instalacje i urządzenia gazowe,

- sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

4.instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV,

- sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,

- trakcje elektryczne.

 
Wniosek o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej (PDF)

Wyniki postępowania

Wyniki postępowania

Treść do uzupełnienia

Podkategorie

OFERTA PRACY

Agencja rekrutacyjna HR Spot na zlecenie Klienta z branży budowlanej, w związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukuje osoby na stanowisko:

Inżynier Budowy

(praca stacjonarna)

Miejsce pracy: Śrem

Liczba miejsc pracy: 1

Stanowisko podlega pod Dział Ofertowania.

Zakres obowiązków:

- koordynowanie inwestycji pod względem technicznym,

- nadzór nad realizacją harmonogramu robót budowlanych,

- prowadzenie korespondencji z wykonawcami,

- raportowanie postępu prac, - współpraca z kierownikiem budowy,

- sporządzanie przedmiarów robót,

- sporządzanie kosztorysów ofertowych, wykonawczych i podwykonawczych,

- prowadzenie negocjacji,

- kompletowanie oferty.

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe

– min. I stopnia (w zakresie budownictwa ogólnego)

- min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,

- mile widziane posiadanie doświadczenia w dziale ofertowania,

- mile widziane posiadanie uprawnień wykonawczych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- znajomość programu AutoCad, Word, Exel,

- bardzo dobra organizacja pracy własnej,

- solidność, terminowość,

- prawo jazdy kat. B

Klient oferuje:

- stabilne zatrudnienie na cały etat w oparciu o umowę o pracę,

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- możliwość zdobycia praktyki w zakresie budownictwa konstrukcyjno-budowlanego,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- możliwość uczestniczenia w realizacji interesujących projektów,

- pracę pełną wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie,

- przyjazną atmosferę pracy w zespole profesjonalistów,

- niezbędne narzędzia pracy.

Aplikacje proszę wysyłać za pośrednictwem formularza aplikacyjnego umieszczonego na stronie:

http://www.hrspot.pl/oferta,inzynier_budowy,11

Osoby zainteresowane informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnie prowadzonej rekrutacji, a także przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Magdalena Fijas HR Spot z siedzibą w Dąbrówce, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Magdalena Fijas HR Spot z siedzibą w Dąbrówce. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

www.hrspot.pl / tel. 882-156-479 

Magdalena Fijas HR Spot / www.hrspot.pl / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.