Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

II konferencja naukowo-techniczna: „Budownictwo szpitalne – aktualne standardy.”

1Biorąc pod uwagę konieczność przebudowy kilku szpitali w Poznaniu oraz w województwie wielkopolskim do potrzeb Euro 2012, a także plany realizacji nowych szpitali Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, przy współpracy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej, zorganizowała 22 października 2010 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
II konferencję naukowo-techniczną „Budownictwo szpitalne – aktualne standardy.”

Honorowy patronat naukowy objęli: prof. dr hab. Jacek Wysocki - J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i prof. dr hab. inż. Adam Hamrol – J.M. Rektor Politechniki Poznańskiej.

Celem konferencji zorganizowanej przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa było zapoznanie wszystkich środowisk zawodowych z najnowszymi trendami w specjalistycznym budownictwie szpitalnym, dzięki czemu będzie możliwe właściwe zaadaptowanie istniejących obiektów do najwyższych standardów światowych.

Wszystkie wygłoszone referaty podczas II Konferencji naukowo-technicznej „Budownictwo szpitalne – aktualne standardy” są dostępne na tej stronie po dwukrotnym „kliknięciu” myszką na wyróżnione kolorowo nazwisko prelegenta. Pojawi się wtedy prezentacja w wersji PDF.

Grzegorz SadowskiMgr inż. Grzegorz Sadowski – Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski, Sadowska – omówił „Aspekty prawne i budowlane” w trakcie procesu inwestycyjnego w budownictwie szpitalnym. Na przykładach swoich realizacji zaprezentował, z jakimi problemami dotyczącymi niespójnych przepisów tworzonych przez różne podmioty administracji państwowej i samorządowej, musiał borykać się w trakcie projektowania poszczególnych inwestycji. Częstokroć musiał sam poszukiwać odpowiednich przepisów prawnych by móc wykazać urzędnikom, że ich działanie powoduje tylko niepotrzebne opóźnienie w procesie projektowania i realizacji budowy poszczególnych obiektów służby zdrowia.

Mariusz ChmielewskiMgr inż. Mariusz Chmielewski – Studio LINEA S.C. – w referacie „Konstrukcje w budynkach służby zdrowia” zwrócił uwagę na odpowiednie zaplanowanie inwestycji rozbudowy istniejących placówek służby zdrowia w celu zaadaptowania ich do nowoczesnych warunków technicznych i sanitarnych. W trakcie swoich realizacji, których przykłady stanowiły ilustracje omawianych problemów natury technicznej, przekonał się, że wielu inwestorów nie brało pod uwagę możliwości zaistnienia takich sytuacji. Zwracał również uwagę na nadmiar przepisów, których zapisy częstokroć poważnie komplikują rozbudowę czy też budowę nowego szpitala.

Adam MikstackiDr n. med. Adam Mikstacki - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii Województwa Wielkopolskiego – w referacie „Bezpieczeństwo pacjenta w oddziałach intensywnej terapii” szczegółowo omówił założenia Deklaracji Wiedeńskiej w tej sprawie, która została przyjęta podczas 22 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Opieki Medycznej, który obradował w Wiedniu, w październiku 2009 r.

Mieczyslaw PorowskiDr inż. Mieczysław Porowski – Politechnika Poznańska – w referacie „Uwarunkowania eksploatacyjne współczesnych rozwiązań klimatyzacji w szpitalach” omówił nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie klimatyzacji stosowanych w różnych rodzajach sal operacyjnych. Przedstawił również zużycie energii pierwotnej przy zastosowaniu poszczególnych rozwiązań technicznych w zakresie klimatyzacji sal operacyjnych.

Michal ZalewskiPan Michał Zalewski – przedstawiciel firmy KLIMA-THERM, sponsora konferencji – przedstawił dwie prezentacje:

  1. Urządzenia do klimatyzacji precyzyjnej, systemy VRF, agregaty wody lodowej i freonowe – energooszczędna praca urządzeń.
  2. Centrale wentylacyjne – wersja w wykonaniu higienicznym dla obiektów służby zdrowia w tym sal operacyjnych.

Zenon MakowskiMgr inż. Zenon Makowski – P.U. MUTON Pracownia projektowa – w prezentacji „Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie w szpitalach – wymagania” omówił obowiązującej w tej materii przepisy oraz przedstawił przykłady nowoczesnych rozwiązań technicznych w tym zakresie. Zastosowanie omawianych urządzeń do wentylacji, klimatyzacji czy też ogrzewania pomieszczeń szpitalnych podniesie standard oferowanych usług medycznych do poziomu europejskiego i przyniesie placówkom służby zdrowia wymierne korzyści finansowe dzięki zaoszczędzeniu zużycia energii elektrycznej.

Pawel OlejniczakMgr inż. Paweł Olejniczak – P.P.U.ZiH BREVITER – przedstawił referat „Sprężone powietrze medyczne w szpitalach – nowe wymogi, stan aktualny”, w którym omówił różne rodzaje systemów zasilania powietrzem medycznym stosowanych w placówkach służby zdrowia.

Podkreślił, że powietrze medyczne jest wyrobem medycznym i w związku z tym powinno spełniać bardzo rygorystyczne wymagania sanitarne.

Swoje wystąpienie ilustrował przykładami z różnych placówek medycznych.

Ryszard LeciejPan Ryszard Leciej, przedstawiciel Firmy DONALDSON, w referacie „Uzdatnianie sprężonego powietrza do celów medycznych” przybliżył uczestnikom konferencji podstawowe pojęcia związane z procesem sprężania powietrza wykorzystywanego w celach medycznych. Omówił systemy nowoczesnych urządzeń, które zabezpieczają pacjentów w powietrze oddechowe w szpitalach.

Hanna Jankowiak-GraczDr farm. Hanna Jankowiak-Gracz - Konsultant Wojewódzki ds. Farmacji Szpitalnej w Wielkopolsce – przedstawiła „Aktualne wymagania dla pomieszczeń farmacji”. Szczegółowo omówiła pomieszczenia apteczne występujące w szpitalach przytaczając obowiązujące przepisy prawne w tej materii. Przedstawiła również wymagania formalne związane z wytwarzaniem i przechowywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Kazimierz JakubiecDr Kazimierz Jakubiec – Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny – krótko przedstawił uczestnikom konferencji referat „Apteki szpitalne – aspekty prawne i techniczne ze szczególnym uwzględnieniem pracowni leków cytostatycznych.”

Daniel SwiatkoMgr inż. Daniel Świątko – TÜV Rheinland Polska – w referacie „Instalacje gazów medycznych, jako wyrób medyczny” omówił przepisy regulujące instalacje gazów medycznych, klasyfikacje instalacji i jej komponentów oraz procedury oceny zgodności, a w tym odpowiedzialność projektowania i wykonawstwa.

Ryszard KonieczkaMgr inż. Ryszard Konieczka – firma ELKO – przedstawił zebranym „Aktualne wymagania w zakresie instalacji elektrycznych szpitali.” Omówił klasyfikację energii elektrycznej szpitali ze względu na ich pewność zasilania, klasyfikację pomieszczeń medycznych ze względu na pewność zasilania oraz przedstawił analizę kosztów zużycia energii w zależności od przyjętych rozwiązań systemowych.

Mariola BissingerMgr Mariola Bissinger – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu – przedstawiła „Bieżący nadzór sanitarny nad placówkami służby zdrowia.” Omówiła działania kontrolne realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w placówkach służby zdrowia a także wymogi dotyczące poszczególnych instalacji w Zakładach Opieki Zdrowotnej.

W II Konferencji naukowo-technicznej „Budownictwo szpitalne – aktualne standardy” udział wzięło ponad 200 osób. Ożywione dyskusje prowadzone w trakcie przerw, wymiany poglądów na tematy prezentowane w czasie wykładów świadczyły o tym, że w całym środowisku medycznym istniała potrzeba zapoznania się z najnowszymi standardami budowy nowych placówek medycznych, przebudowy już istniejących oraz ich wyposażenia w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę.

Przebieg konferencji pokazał, że omawiane tematy były precyzyjnie dobrane i spotkały się z żywym przyjęciem odbiorców. II Konferencja naukowo-techniczna „Budownictwo szpitalne – aktualne standardy” spełniła założenia organizatorów.

Relacja i zdjęcia:

Mirosław Praszkowski