Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Biuletyn nr 42

SPIS TREŚCI:

Z ŻYCIA IZBY:

 1. Wybór delegatów na XIII Zjazd WOIIB.
 2. Sprawozdanie z działalności WOIIB w latach 2010-2014.
 3. Wywiad z przewodniczącym Rady WOIIB.
 4. Porządek obrad XIII Zjazdu.
 5. Spotkania ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi.
 6. Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodowych.
 7. Konferencja prasowa – ZCK w Poznaniu.
 8. W obronie historycznego budynku dworca PKP w Poznaniu.
 9. Wywiad z przewodniczącym OKK.
 10. Jesienna sesja egzaminacyjna
 11. Kronika żałobna.
 12. Wykaz osób, które uzyskały uprawnienia budowlane

FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:

 1. Ochrona katodowa obiektów budowlanych.
 2. EXPOPOWER 2014.
 3. Buduj energooszczędnie.
 4. Bezpieczeństwo pracy i eksploatacji sieci oraz instalacji.
 5. Raport o legalności reklam w Poznaniu.

KOMENTARZE:

 1. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej członków izby.
 2. Student w kamaszach.
 3. Hutę najlepiej wybudować w puszczy.
 4. Plan szkoleń 2014 r.

 

 

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Milowymi krokami zbliża się termin XIII Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który dokona wyboru władz naszego samorządu na najbliższą już IV kadencję. 8 kwietnia 2014 r. delegaci wybrani na zebraniach w obwodach wyborczych podsumują i ocenią dotychczasowe działania a także zaakceptują program działania Izby na pierwszy rok IV kadencji. Jednocześnie wybiorą przewodniczącego i pełne składy organów ustawowych a także delegatów na zjazdy krajowe.

Bieżący rok rozpoczęliśmy od wydania decyzji administracyjnych przyznających uprawnienia budowlane. Ponad 200 osób w dniu 10 stycznia 2014 r. zostało uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Tradycyjnie już, 20 stycznia b.r. zorganizowaliśmy spotkanie prezesów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, które stworzyły Izbę i nadal współpracują w procesie dokształcania naszych członków i organizacji konferencji.

Podpisaliśmy też porozumienie z Zespołem Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie w sprawie docelowej współpracy.

27 stycznia b.r. odbyło się już czwarte z kolei spotkanie w ramach Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodowych zaufania publicznego, tym razem w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych (więcej w środku Biuletynu).

Nasz samorząd zawodowy zorganizował wspólnie z Wielkopolską Izbą Budownictwa dwie konferencje prasowe: 8 grudnia 2013 r. i 10 lutego 2014 r. na temat Dworca PKP Poznań Główny, występując w obronie funkcji jaką pełnił stary dworzec.

W najbliższym czasie Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizuje kilka konferencji o zasięgu krajowym: 27 lutego b.r. odbędzie się konferencja „Problematyka drogownictwa na terenie Wielkopolski”, którą organizujemy wspólnie z Polskim Komitetem Geotechniki; 21 marca 2014 r. „Infrastruktura miasta Poznania realizacje i projekty” wspólnie z Aquanetem i Zarządem Dróg Miejskich.
Podczas targów BUDMA 2014, w ramach Dni Inżyniera Budownictwa, odbędą się 2 sesje: 11 marca na tematy związane z prawem budowlanym i zamówieniami publicznymi, a 12 marca na tematy merytorycznie związane z różnymi branżami budownictwa.

Przygotowujemy jeszcze 2 kolejne konferencje, które odbędą się już w IV kadencji Izby, t.j.:
20.05.2014 r. „Budownictwo na terenach zalewowych” i sztandarową konferencję naszego samorządu -„Budownictwo szpitalne” zorganizujemy 16 października b.r.

Na zakończenie, zapraszam wszystkich wybranych delegatów do aktywnego uczestnictwa w XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbędzie się 8 kwietnia 2014 r. w siedzibie Instytutu Ochrony Roślin przy ul. Węgorka w Poznaniu.


Przewodniczący Rady WOIIB
mgr inż. Jerzy Stroński