Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wniosek o nadanie uprawnień i opłata

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych składa się do właściwej wg miejsca zamieszkania okręgowej izby samorządu zawodowego.
Osoby zamieszkujące województwo wielkopolskie wnioski o nadanie uprawnień budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami składają w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 pok.102.

Osoby składające wnioski o nadanie uprawnień budowlanych zobowiązane są do zarejestrowania się na daną sesję egzaminacyjną w wyznaczonym terminie. Rejestracja - tutaj.


Do wniosku (Druki - nr 1) należy dołączyć:

 1. odpis dyplomu magistra inżyniera/inżyniera/technika/mistrza;
 2. suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
 3. książkę praktyki zawodowej (dotyczy praktyki przed 25 września 2014 r.);
 4. zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki ( dotyczy praktyki po 25 września 2014 r.) ( Druki - załącznik nr 4 i 5);
 5. życiorys zawodowy;
 6. dowód (kserokopię uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne);
 7. formularz osobowy (Druki - nr 6);
 8. odpis posiadanych uprawnień budowlanych;
 9. okazanie do wglądu dowodu osobistego;
 10. kserokopia uprawnień budowlanych osób potwierdzających praktykę;
 11. zaświadczenie o przynależności do właściwej izby opiekuna praktyki, w okresie potwierdzania praktyki;
 12. potwierdzenie zatrudnienia lub umowy, na podstawie której odbywana była praktyka zawodowa;
 13. oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów (Druki - załącznik nr 7).

W/w dokumenty należy składać w teczce na gumce formatu A-4 opisanej wg wzoru (Druki - załącznik nr 8).

Właściwa izba samorządu zawodowego prowadzi postępowanie kwalifikacyjne składające się z dwóch etapów:

 1. kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych
 2. egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej


Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy Prawo budowlane:
• opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych oddzielnie do projektowania i oddzielnie do kierowania robotami budowlanymi:

 1. z tytułu kwalifikowania nie przekracza 22% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) zwanego dalej „Przeciętnym wynagrodzeniem”
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 22% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu nie przekracza 13% kwoty przeciętnego wynagrodzenia

• opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

 1. z tytułu kwalifikowania nie przekracza 33% kwoty przeciętnego wynagrodzenia
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 33% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu nie przekracza 19% kwoty przeciętnego wynagrodzenia 


Obowiązująca od 01.01.2015 opłata za postępowanie kwalifikacyjne została ustalona w następującej wysokości:


1) dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi:
z tytułu kwalifikowania- 800,00 zł
z tytułu przeprowadzenia egzaminu- 800,00 zł
z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu- 450,00 zł

2) dla łącznych uprawnień do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:
z tytułu kwalifikowania- 1100,00 zł
z tytułu przeprowadzenia egzaminu- 1100,00 zł
z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu- 600,00 zł

Pierwszą ratę za postępowanie kwalifikacyjne wykształcenia i praktyki zawodowej wnosi się przy wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. Pierwsza rata nie podlega zwrotowi.
Drugą ratę z tytułu przeprowadzenia egzaminu wnosi się po otrzymaniu zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu.

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na konto:
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 60-602 Poznań ul. Dworkowa 14
PKO BP I O/Poznań 29 1020 4027 0000 1702 0032 8880
z dopiskiem: I/II rata za postępowanie kwalifikacyjne