Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Aktualności

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbędzie się w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu przy ul. Grudzieniec 10 (budynek C – sala szkoleniowo-konferencyjna) w dniu  08 lipca 2022 r. (piątek):

- o godz. 10.00 dla specjalności:

konstrukcyjno-budowlanej

inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych raz SRK

- o godz. 13.00 dla specjalności:

instalacyjnej: sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej,

inżynieryjnej: drogowej, mostowej, hydrotechnicznej 

  

 

OGŁOSZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO

OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

 

Osoby zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego zapraszamy do składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w terminach:

od 11 lipca 2022 r. do 03 sierpnia 2022 r.   

(elektroniczna rejestracja będzie uruchomiona 01 lipca 2022 r )


w następującym trybie:

1. Zarejestrowanie wniosku w systemie elektronicznym

2. Złożenie wniosku do OKK WOIIB:

- za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich

lub

- w skrzynce podawczej w siedzibie Izby od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, wtorek w godzinach 8.00-17.00

Dokumenty należy składać w opisanych teczkach na gumkę.

Rejestracja wniosków oraz wstępne sprawdzenie ich kompletności zostanie przeprowadzone w biurze OKK. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski z dołączonymi załącznikami.

Informacja zwrotna o zarejestrowaniu wniosku i nadanym numerze akt sprawy będzie przesłana na adres mailowy podany w systemie elektronicznym (patrz punk1) w terminie 5 dni od daty wpływu do Izby teczki osobowej.

Uwaga!

Wnioski nie zarejestrowane w systemie elektronicznym (patrz pkt 1) będą zwrócone nadawcy.

Wnioski, które wpłyną do Izby po 03 sierpnia 2022 r. będą rozpatrywane w kolejnej sesji egzaminacyjnej tj. wiosennej  2023 r. Decyduje data stempla pocztowego.