Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Aktualności

Informujemy, że decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz decyzje o odmowie nadania uprawnień budowlanych z sesji jesiennej 2021 r. zostały wysłane do Państwa 22 grudnia br.
Prosimy oczekiwać listu poleconego z elektronicznym potwierdzeniem odbioru.

(Jednocześnie prosimy o dokładne przeczytanie treści decyzji - w razie ewentualnego błędu - prosimy o telefoniczny kontakt z biurem OKK)

 

OGŁOSZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO

OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd RP od 20 marca 2020 r. stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wyjątkowo ulega zmianie termin i tryb składania dokumentów na uprawnienia budowlane na sesję wiosenną 2022 r. - na egzamin pisemny przewidziany w maju 2022 r.

Osoby zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego mogą składać wnioski do OKK WOIIB w Poznaniu o nadanie uprawnień budowlanych w terminie

od 10 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r.   

(elektroniczna rejestracja będzie uruchomiona 02.01.2022 r.)


w następującym trybie:

1. Zarejestrowanie wniosku w systemie elektronicznym

2. Złożenie wniosku do OKK WOIIB:

- za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich

lub

-w skrzynce podawczej w siedzibie Izby od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Preferowaną formą składania dokumentów ze względu na epidemię jest przesyłka teczki osobowej drogą pocztową lub kurierską.

Dokumenty należy składać w opisanych teczkach na gumkę.

Rejestracja wniosków oraz wstępne sprawdzenie ich kompletności zostanie przeprowadzone w biurze OKK.  Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski z dołączonymi załącznikami.

Informacja zwrotna o zarejestrowaniu wniosku i nadanym numerze akt sprawy  będzie przesłana na adres mailowy podany w systemie elektronicznym (patrz punk1) w terminie 5 dni od daty wpływu do Izby teczki osobowej.

Uwaga!

Wnioski nie zarejestrowane w systemie elektronicznym (patrz pkt 1) będą zwrócone nadawcy.

Wnioski, które wpłyną do Izby po 11 lutego 2022 r. będą rozpatrywane w kolejnej sesji egzaminacyjnej tj. jesiennej  2022 r. Decyduje data stempla pocztowego.

 
 

Przed egzaminem należy zapoznać się z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 opracowaną przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” dostępną poniżej.

- Procedura zapewnienia bezpieczeństwa ...  (plik PDF)


.