Nasza strona używa plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej http://wszystkoociasteczkach.pl/

Akceptuję

Aktualności 2016

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO WOIIB.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uprzejmie informuje, że z dniem 01-09-2015 r. zaprzestaje wystawiania i wysyłania zaświadczeń o przynależności do WOIIB, w tradycyjnej formie papierowej. Każde zaświadczenie wystawione po tym terminie, będzie dostępne jedynie w serwisie internetowym PIIB w wersji elektronicznej w formie pliku PDF.

W wyjątkowych przypadkach, na indywidualną prośbę zainteresowanego członka naszej Izby, zaświadczenia elektroniczne w wersji papierowej będą generowane przez biuro WOIIB i wysyłane drogą listowną lub odbierane osobiście.

Współdziałanie inżynierów budownictwa i geodezji w procesie budowlanym.

121 czerwca 2016 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyła się konferencja „Współdziałanie inżynierów budownictwa i geodezji w procesie budowlanym.”, którą WOIIB współorganizowała ze: Stowarzyszeniem Geodetów Polskich i CUTOB-PZITB w Poznaniu.
Konferencja była podzielona na trzy sesje tematyczne:

 

 1. 2Uwarunkowania prawne i techniczne procedur geodezyjno-budowlanych.
 2. Planowanie przestrzenne i procesy inwestycyjne a problemy napotkane w działalności geodezyjno-budowlanej.
 3. Korzystanie z zasobów bazy danych EGiB (użytki, budynki i lokale).

Wzięło w niej udział 73 inżynierów budownictwa i inżynierów geodezji.

Konferencję otworzyli: Włodzimierz Draber – Przewodniczący Okręgowej Rady WOIIB i Stanisław Cegielski – Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Po kliknięciu w nazwisko prelegenta otworzy się prezentacja w wersji PDF.

3Pierwszy wykład „Współdziałanie inżynierów budownictwa w i geodezji w procesach budowlanych” wygłosiła mgr inż. Grażyna Skołbania – Doradca Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na:

 • Wybrane, obowiązujące obecnie, regulacje prawne dotyczące udziału geodetów w procesie inwestycyjnym.
 • Spostrzeżenia wynikające z praktycznej realizacji czynności geodezyjnych w budownictwie.
 • Sprawy wymagające uporządkowania i zmiany przepisów dotyczących procesu inwestycyjno – budowlanego.
 • Tezy kierunkujące założenia nowych przepisów wykonawczych dotyczących czynności geodezyjnych w budownictwie.

4Kolejny wykład „Geodeta i inż. budownictwa w jednym stali domu?mgr inż. Ryszard Rus – Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku z dużą swadą przedstawił podział ról w procesie inwestycji budowlanej pomiędzy inżynierem budownictwa a inżynierem geodezji, na przykładzie budowy Tunelu pod Martwą Wisła w Gdańsku. Stwierdził między innymi, że: „GEODECI - reprezentanci interdyscyplinarnej dziedziny gospodarki jako pierwsi i jako ostatni są na wszelkich inwestycjach”.

5O „Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – doświadczenia z obszaru Metropolii Poznań” mówił dr Lech Kaczmarek – Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Poznaniu. W swojej prezentacji rozpatrywał również:

 • Co jest wzorcem przestrzennym?
 • Jak poprawnie przypisać przeznaczenie terenu do przyjętego standardu?
 • Jak zinterpretować rozbieżności między rysunkiem mpzp a geometrią EGiB?

 

6Mgr inż. Waldemar Sztukiewicz – Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Poznaniu – wygłosił wykład „Planowanie przestrzenne i procesy inwestycyjne a problemy napotkane w działalności geodezyjno-budowlanej.” Między innymi omówił:
1. Mapy do celów planowania przestrzennego i aktualne mapy do celów projektowych.
2. Plany zagospodarowania przestrzennego a problemy związane z ich realizacją.
3. Konieczność rozwiązań przestrzennych w planowaniu i projektowaniu w procesie inwestycyjnym (technologia BIM).
4. Wykorzystanie najnowszych rozwiązań technicznych wspomagających procesy planowania i projektowania (drony).

7Na temat „Wykorzystanie bezzałogowych statków latających w różnych zastosowaniach budowlanych i geodezyjnych” prelekcję wygłosił inż. Paweł Wójcik – z firma SkySnap. W swoim wystąpieniu poruszył zagadnienia:
1. Fotogrametria cyfrowa bliskiego zasięgu.
2. Sprzęt i oprogramowanie.
3. Przykłady wykorzystania:

 • Drony w procesie inwestycyjnym.
 • Budowa drogi - bilans robót ziemnych i inwentaryzacja stanu budowy.
 • Dane do modelowania budynków – BIM.
 • Inwentaryzacja obiektów trudnodostępnych.
 • Kopalnia odkrywkowa i hałda- pomiar objętości.
 • Inwentaryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego.

8Mgr inż. Lidia Danielska - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu – przedstawiła temat „Korzystanie z materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”. Między innymi wyjaśniła, że Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny to:

 • zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy PGiK przez organy SGiK (informatyczne bazy danych),
 • utworzone na podstawie tych zbiorów danych, opracowania kartograficzne,
 • rejestry,
 • wykazy i zestawienia,
 • dokumentację zawierającą wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych lub dokumenty utworzone w wyniku tych prac,
 • zobrazowania lotnicze,
 • zobrazowania satelitarne.

 

Szkolenie dla rzeczoznawców budowlanych

15.06.20164 r. w godzinach od 11:00 – 15:00 w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 odbyło się seminarium szkoleniowe dla rzeczoznawców budowlanych. Wzięło w nim udział 40 rzeczoznawców. Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

1

 1. „Zmiany w Prawie Budowlanym i Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”- prelegent mgr inż. Jerzy Franczyszyn.
 2. Sprawozdanie z udziału rzeczoznawców w Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku – 24-27 lutego. Sprawozdanie złoży dr inż. Edmund Przybyłowicz oraz Sprawozdanie z konferencji: „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego w Cedzynie”, Kielce-Cedzyna 11-13 maja 2016 r.- mgr inż. Piotr Żywica
 3.  „Rewitalizacja obiektów zabytkowych z uwzględnieniem współczesnej wiedzy technicznej i materiałów naprawczych” przedstawiciele firmy REMMERS: mgr inż. Jarosław Gasewicz, mgr Jacek Olesiak