Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Specjalizacja

O nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, w której wyodrębniono tę specjalizację.
Nadanie specjalizacji techniczno- budowlanej wymaga odbycia, po uzyskaniu uprawnień budowlanych, pięcioletniej praktyki we właściwej specjalności, w zakresie specjalizacji, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.

WYKAZ SPECJALIZACJI TECHNICZNO-BUDOWLANYCH WYODRĘBNIONYCH W SPECJALNOŚCIACH BUDOWLANYCH

 Specjalność  Specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi
 1.konstrukcyjno-budowlana Specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi

 - geotechnika,
- obiekty budowlane budownictwa ogólnego,
- obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,
- obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych,
- budowle wysokościowe,
- rusztowania i deskowania wielofunkcyjne.

2. inżynieryjna hydrotechniczna

- śródlądowe budowle hydrotechniczne,
- morskie budowle hydrotechniczne,
- obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków,
- melioracje wodne.

 3. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  - sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne,
- sieci, instalacje i urządzenia gazowe,
- sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.
 4.instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  - sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV,
- sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,
- trakcje elektryczne.


Wniosek o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej (PDF)