Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Dofinansowanie szkoleń

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wspiera czynnych członków Izby w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych poprzez dofinansowanie imprez szkoleniowych (wykładów, kursów, seminariów, warsztatów, konferencji oraz studiów podyplomowych) o tematyce przydatnej członkom Izby w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Każdy czynny członek WOIIB uczestniczący w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty niż Izba może skorzystać z dofinansowania w wysokości nie większej niż:

 ROK  PROCENTOWA ILOŚĆ DOFINANSOWANIA  KWOTA
 2019  55% kosztów  do 1750 zł

Dofinasowanie przysługuje czynnemu członkowi Izby RAZ W ROKU.
Dofinansowanie przyznawane jest w następujących limitach:

 RODZAJ IMPREZY SZKOLENIOWEJ  ROK LIMIT 
 - szkolenia, konferencje i kursy wielodniowe,
 - studia podyplomowe

 2019

do 1750 zł 

 - konferencje jednodniowe, warsztaty i kursy  2019  do 875 zł
 - seminaria, wykłady  2019  do 275 zł

 

Uzyskane z Izby dofinansowanie – w wysokości nie większej jak w limitach podanych powyżej przeznaczyć można na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu, koszty przejazdu oraz noclegi w hotelu.

DOFINANSOWANIE PRZYZNAWANE JEST NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW:

  1. wniosku o dofinansowanie na min. 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcie szkolenia.
  2. po zakończeniu szkolenia, konferencji:

- kopii zaświadczeniao uczestnictwie w szkoleniu/konferencji,
- sprawozdania pisemnego z uczestnictwa w szkoleniu
- dowódu potwierdzającego wniesienie stosownych opłat
- zaświadczenia o pozytywnym zaliczeniu studiów podyplomowych

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
  2. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
  3. Uchwała Rady 26/18 zatwierdzająca uchwałę nr 4/P/18 wraz z załącznikiem w sprawie zatwierdzenia Zasad dofinansowywania szkoleń organizowanych przez podmioty inne niż Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Poznaniu

Wniosek o dofinansowanie szkolenia (PDF)