Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Biuletyn nr 48

SPIS TREŚCI
Z ŻYCIA IZBY:
1. Zebrania w delegaturach WOIIB.
2. Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodowych.
3. Historia i przeszłość budownictwa Wielkopolski.
4. Konferencje naukowo-techniczne poznańskiego oddziału SEP.
5. Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
6. Wydarzyło się w naszej Izbie.


FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:
1. XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB.
2. Lokomotywa ruszyła pełną parą.
3. Wielkopolski inżynier budownictwa.
4. Wyjazd techniczny do Londynu.
5. Sympozjum w Gdańsku.

KOMENTARZE:
1. Warzelnia – zabudowa wielorodzinna.
2. Bezpieczna realizacja prac na budowach drogo-mostowych.
3. Obrazki sprzed pół wieku.
4. Ustawa „O ochronie krajobrazu”.
5. Plan szkoleń.

 

 

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Włodzimierz DraberW dniach 19 i 20 czerwca br. obradował XIV Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na tym zjeździe podsumowano działalność samorządu zawodowego w 2014 roku. Ocena działalności izby wypadła pozytywnie o czym świadczą głosowania nad sprawozdaniami wszystkich organów i udzielone absolutorium Radzie PIIB. Podjęto uchwałę przyjmując budżet PIIB na 2015 rok, natomiast nie podjęto uchwały w sprawie zmian w Statucie PIIB proponowanych przez Komisję ds. Statutu oraz uchwał dotyczących zmian w Regulaminach PIIB i izb Okręgowych. W związku z taką sytuacją podjęto uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB poświęconego sprawom statutowym i regulaminom. Ustalono, że Nadzwyczajny Zjazd PIIB odbędzie się 20 sierpnia 2015 roku w Warszawie. W czasie XIV Zjazdu również odbyły się dwa posiedzenia Rady Krajowej PIIB. Pierwsze poświęcone było podjęciem decyzji w sprawie zakupu siedziby dla PIIB, natomiast drugie było poświecone sprawom statutowym izby. Ustalono że projekt zmian w Statucie opracują przewodniczący izb okręgowych i przedstawią do uchwalenia na Nadzwyczajnym Zjeździe PIIB.
30 czerwca w siedzibie WOIIB przy ulicy Dworkowej, wspólnie z przewodniczącym OKK, wręczyliśmy 262 osobom decyzje o nadanie uprawnień budowlanych. Najlepiej zdających egzamin na uprawnienia budowlane wyróżniono grawertonami i książkami. To przyszli członkowie naszej Izby.
W najbliższym czasie Izba będzie współorganizatorem konferencji na którą serdecznie zapraszam naszych członków. W dniach 10-12 września, wspólnie z Zachodniopomorską Okręgową izbą Inżynierów Budownictwa i Oddziałem Poznańskim PZITB organizujemy warsztaty nadzoru budowlanego i konferencję „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”
W listopadzie jak co roku odbędą się warsztaty organizowane wspólnie z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów po nazwą „ Projektowanie jako gra zespołowa”.
W czwartym kwartale planujemy spotkania w delegaturach i w siedzibie naszej Izby z nauczycielami techników o profilu budowlanym, by przekazać im pełną wiedzę na temat możliwości zdobycia uprawnień budowlanych przez techników oraz informacje o naszej Izbie. Tą wiedzę będą mogli przekazać dalej swoim uczniom - przyszłym technikom.
W tym roku uroczyste obchody Wielkopolskiego Dnia Budowlanych odbędą się 18 września w Boszkowie w Ośrodku Wypoczynkowym SADYBA I. Tym razem tą uroczystość organizuje Delegatura w Lesznie. Na Dzień Budowlanych zapraszam wszystkich członków naszego samorządu zawodowego z Wielkopolski. Takie spotkania są okazją do podsumowania naszej działalności, wymiany doświadczeń i integracji koleżeńskiej środowiska budowlanego w Wielkopolsce.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Rady WOIIB
inż. Włodzimierz Draber

 

Ankieta dotycząca prenumeraty czasopism technicznych na 2016 rok jest dostępna na stronie internetowej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - www.woiib.org.pl pod hasłem "Formularze".