Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Biuletyn nr 51

SPIS TREŚCI

Z ŻYCIA IZBY:
1. XV Zjazd Sprawozdawczy.
2. Sprawozdanie z działalności OKR.
3. Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodowych.
4. Modelowanie informacji o budynku - BIM.
5. Tragi INSTALACJE 2016.
6. Wydarzyło się w Izbie.

FAKTY, WYDARZENIA, OPINIE:
1. 70 lat Oddziału SITK RP w Poznaniu.
2. Gospodarka wodno-ściekowa.
3. Wielkopolski inżynier budownictwa.
4. Kazimierz Wrześniowski (1916-1987)… o jego życiu i pochodzeniu.

TECHNIKI I TECHNOLOGIE;
1. Technologie rozwojowe prefabrykacji betonowej dla budownictwa przemysłowego – cz.II.

KOMENTARZE:
2. Wyniki kontroli instalacji gazowych
3. Obrazki sprzed pół wieku. Studenckie wakacje.
4. Fideny – rok 27
5. Plan Szkoleń 2016 rok.

 

 

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Za nami drugi rok czwartej kadencji WOIIB. 12 Kwietnia 2016 roku obradował - XV Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Podczas Zjazdu podsumowano działalność naszego samorządu zawodowego. Ocena działalności Izby wypadła pozytywnie, o czym świadczą głosowania nad sprawozdaniami wszystkich organów i udzielone absolutorium Radzie WOIIB. W czasie obrad zatwierdzono Plan pracy na 2016 rok oraz uchwalono Budżet WOIIB na 2016 rok. Nasz Zjazd zaszczycili zaproszeni goście:
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski - rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. Jerzy Sierpak – prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, dr hab. inż. Zbigniew Sroka - prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Stefan Czarniecki – wiceprezes PIIB, Wojewodę Wielkopolskiego reprezentowała Pani Ewa Ślęzak-Jarczyńska, Marszałka Województwa Wielkopolskiego reprezentował Pan Krzysztof Krzysztofiak, Prezydenta Miasta Poznania reprezentował Pan Andrzej Nowicki, Jerzy Witczak – zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Zenon Kierczyński – prezes zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa, Krzysztof Frąckowiak - przewodniczący rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz przewodniczący stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT a także przedstawiciel europosłanki Krystyny Łybackiej
i Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu.
11 marca uroczyście podpisaliśmy umowę o współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim, a 22 marca z Zespołem Szkół Budowlanych nr 1 w Poznaniu na Rybakach. W dniach
14 - 16 kwietnia objęliśmy patronatem Finał Centralnej XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Ostrzeszowie. WOIIB reprezentował opiekun delegatury w Kaliszu kol. Marian Walczak.
W kwietniu, maju i czerwcu, jak co roku, spotykamy się w delegaturach na zebraniach z członkami naszej Izby oraz z przedstawicielami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Pierwsze zebranie odbyło się już 28 kwietnia w Kaliszu. Wnioski wynikające z tych zebrań delegaci WOIIB będą mogli przedstawić na Krajowym Zjeździe PIIB w Warszawie, który odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2016 r. Drugi dzień Zjazdu ma być poświecony odpowiedziom na pytania: „Co pomaga i co przeszkadza inżynierom w realizacji inwestycji?” Tematykę, nad którą mamy podjąć dyskusję na Zjeździe, zaproponował Prezes Krajowej Rady PIIB mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki.
Od 20 maja rozpoczęły się w naszej Izbie egzaminy na uprawnienia budowlane, a 30 czerwca nastąpi uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych nowym adeptom sztuki budowlanej, którzy zdali egzamin.
25 kwietnia zorganizowaliśmy w czasie Międzynarodowych Targów Poznańskich INSTALACJE 2016 konferencję „Klimatyzacja i Wentylacja”.
10 i 11 maja Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa tradycyjnie współorganizowała wraz z poznańskim oddziałem SEP konferencje techniczne podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich EXPOPOWER.
24 maja organizowaliśmy w siedzibie naszej Izby Międzynarodowe Seminarium „Geotechniczne aspekty projektowania, budowy i eksploatacji składowisk odpadów”.
Kwiecień, maj i czerwiec to okres dużej aktywności WOIIB i w związku z tym zapraszam naszych członków do szerokiego udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach a z okazji zbliżającego się sezonu urlopowego, życzę Koleżankom i Kolegom dobrego wypoczynku.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Rady WOIIB
inż. Włodzimierz Draber