Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Biuletyn nr 19 [Maj 2008]

Spis treści

 • Z ŻYCIA IZBY
  • Sprawozdanie z VII Zjazdu WOIIB.
  • Sprawozdanie z działalności OKR WOIIB.
  • MTP INSTALACJE 2008.
  • Szkolenia członków Zespołu ds. procesów budowlanych WOIIB.
 • TECHNIKI I TECHNOLOGIE
  • Rozwiązania zintegrowane instalacji dla energooszczędnego budownictwa indywidualnego.
 • FAKTY, WYDAZRENIA, OPINIE
  • Podsumowanie doświadczeń z kierowania organem krajowym i radą okręgową samorządu zawodowego.
  • Sprawozdanie z konferencji „Problemy rzeczoznawstwa budowlanego.”
 • KOMENTARZE
  • Obiekty wielkogabarytowe.
  • Plan szkoleń.

 

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Oddajemy do Państwa dyspozycji pierwszy numer Biuletynu WOIIB po VII Zjeździe Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 8 kwietnia br. Zjazd podsumował działalność samorządu zawodowego za 2007 rok. Zdecydowaną większością głosów zatwierdził sprawozdania organów, udzielił absolutorium Radzie WOIIB oraz rozliczył realizację budżetu. Ponadto został zatwierdzony Program działalności Rady i budżet na rok 2008.

W kwietniu br. Wielkopolski Urząd Pracy, w drodze konkursu, przydzielił nam dotację na szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z tych środków będziemy organizowali szkolenia od września 2008 r. do stycznia 2010 r. na temat: Wielkopolski Inżynier Budownictwa – rozwój kompetencji zawodowych w zakresie budownictwa XXI wieku – budownictwo energooszczędne. Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania swoich kandydatur na poszczególne cykle szkoleniowe składające się z 7 sesji.

05.06.2008 r. o godz. 16.30 organizujemy spotkanie informacyjno-szkoleniowe o realizacji przygotowań do sporządzania świadectw energetycznych. Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa będzie organizowała szkolenie dla swoich członków, którzy z mocy ustawy będą uprawnieni do takiej działalności.

W dniach 22 – 25 kwietnia 2008 r. odbyły się Targi INSTALACJE 2008, w których WOIIB wzięła aktywny udział organizując 3 sesje szkoleniowe. W pierwszej, dotyczącej budynków niskoenergetycznych, uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - Pan Piotr Styczeń. Przedstawione referaty były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, co podkreślał gospodarz imprezy Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich – Pan Przemysław Trawa.

Przedstawiciele WOIIB wzięli aktywny udział w ciekawej tematycznie konferencji w Łodzi na temat: „80 lat samodzielnych funkcji technicznych w polskim budownictwie”, prezentując jeden z opublikowanych referatów.

Przygotowujemy się do VII Krajowego Zjazdu PIIB, który odbędzie się w dniach 20 – 21 czerwca br. w Warszawie. W trakcie Zjazdu zaprezentujemy szereg postulatów ujętych we wnioskach VII Zjazdu WOIIB, który zobowiązał delegatów do ich przedstawienia.Z koleżeńskim pozdrowieniem.

mgr inż. Jerzy Stroński
Przewodniczący Rady WOIIB