Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Jesienna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane 2023 r.

wreczenie 202419 stycznia 2024 r. w sali konferencyjnej w budynku C siedziby Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po XLII sesji egzaminacyjnej. W uroczystości udział wzięła mgr inż. arch. Aida Januszkiewicz – Piotrowska – Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Relacja TV Wielkopolska na platformie YouTube 

Decyzje wręczali:
1) dr inż. Andrzej Kulesa - przewodniczący Rady WOIIB,
2) mgr inż. Anna Głębocka - sekretarz Rady WOIIB

Na jesienną sesję egzaminacyjną 2023 r. Zarządzeniem Przewodniczącego OKK, zgodnie z regulaminem powołanych zostało 11 Zespołów Kwalifikacyjnych i 29 Zespołów prowadzących egzaminy pisemne i ustne.

Wyniki jesiennej sesji 2023 r. na uprawnienia budowlane.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna WOIIB pozytywnie zakwalifikowała:

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 91 wniosków

- w specjalności inżynieryjnej drogowej - 12 wniosków

- w specjalności inżynieryjnej kolejowej

   w zakresie kolejowych obiektów budowlany - 3 wnioski

- w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie SRK - 3 wnioski

- w specjalności instalacyjnej sanitarnej - 41 wniosków

- w specjalności instalacyjnej elektrycznej - 32 wnioski

- w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej - 3 wnioski

Do egzaminu pisemnego w sesji wiosennej przystąpiło łącznie 200 osób, z czego egzamin ten zdało 171 osób, co stanowi 85,50 %.

Do egzaminu ustnego przystąpiło 210 osób, a wynik pozytywny uzyskały 176 osoby, co stanowi 83,81 %.

Egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym zaliczyło w sesji jesiennej 2023 r – 176 osób – przy ogólnej zdawalności na poziomie 84,63 %.