Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Rejestracja wniosków

Rejestracja wniosków

Treść do uzupełnienia

Kto zdał egzamin

Osoby, które uzyskały negatywny wynik na egzaminie i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu, winny złożyć wniosek (druki do pobrania - załącznik nr 9) o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu do OKK WOIIB w nieprzekraczalnym terminie określonym przez Przewodniczącego OKK.

 

Wniosek o nadanie uprawnień i opłata

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych składa się do właściwej wg miejsca zamieszkania okręgowej izby samorządu zawodowego.
Osoby zamieszkujące województwo wielkopolskie wnioski o nadanie uprawnień budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami składają w siedzibie WOIIB w Poznaniu przy ul. Dworkowej 14 pok.102.

Osoby składające wnioski o nadanie uprawnień budowlanych zobowiązane są do zarejestrowania się na daną sesję egzaminacyjną w wyznaczonym terminie. Rejestracja - tutaj.


Do wniosku (Druki - nr 1) należy dołączyć:

 1. odpis dyplomu magistra inżyniera/inżyniera/technika/mistrza;
 2. suplement do dyplomu albozaświadczenie o przebiegu studiów;
 3. książkę praktyki zawodowej (dotyczy praktyki przed 25 września 2014 r.);
 4. zaświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (dotyczy praktyki po 25 września 2014 r.) (Druki - załącznik nr 4 i 5) lub/i zaświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej za granicą (Druki - załącznik nr 3) lub/i zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej za terenach zamkniętych lub/i zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej przed 1 stycznia 1995 r.;
 5. życiorys zawodowy;
 6. dowód wpłaty (kserokopię uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne);
 7. formularz osobowy (Druki - nr 6);
 8. odpis posiadanych uprawnień budowlanych;
 9. potwierdzenie zatrudnienia lub umowy, na podstawie której odbywana była praktyka zawodowa;
 10. oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów (Druki - załącznik nr 7).

W/w dokumenty należy składać w teczce z gumką formatu A-4 opisanej wg wzoru (Druki - załącznik nr 8).

Właściwa izba samorządu zawodowego prowadzi postępowanie kwalifikacyjne składające się z dwóch etapów:

 1. kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych
 2. egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy Prawo budowlane:
• opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych oddzielnie do projektowania i oddzielnie do kierowania robotami budowlanymi:

 1. z tytułu kwalifikowania nie przekracza 22% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) zwanego dalej „Przeciętnym wynagrodzeniem”
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 22% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu nie przekracza 13% kwoty przeciętnego wynagrodzenia

• opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

 1. z tytułu kwalifikowania nie przekracza 33% kwoty przeciętnego wynagrodzenia
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu nie przekracza 33% kwoty przeciętnego wynagrodzenia;
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu nie przekracza 19% kwoty przeciętnego wynagrodzenia 

Komunikat w sprawie opłat za postępowanie kwalifikacyjne z tytułu nadania uprawnień budowlanych

Stawki obowiązujące od sesji wiosennej 2023 r.:
Uchwałą nr 44/R/22 z dnia 16 listopada 2022 r. Krajowa Rada PIIB ustanowiła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień.
Opłaty są następujące:
- dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1200 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1200 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 700 zł.
- dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1800 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1800 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1000 zł.

Stawki obowiązujące od sesji jesiennej 2021 do sesji jesiennej 2022 r.:
Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się wysokość opłat:
Uchwałą nr 8/R/21 z dnia 28 kwietnia 2021 Krajowa Rada PIIB ustanowiła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień.
Opłaty są następujące:
- dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1000 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1000 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 zł.
- dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1550 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1550 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 850 zł.

Stawki obowiązujące do sesji wiosennej 2021 r.:
Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się wysokość opłat:
Uchwała nr 24/R/14 z dnia 10 grudnia 2014 Krajowa Rada PIIB ustanowiła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień.
Opłaty są następujące:
- dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 800 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 zł.
- dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1100 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1100 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 zł.

Pierwszą ratę za postępowanie kwalifikacyjne wykształcenia i praktyki zawodowej wnosi się przy wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. Pierwsza rata nie podlega zwrotowi.
Drugą ratę z tytułu przeprowadzenia egzaminu wnosi się po otrzymaniu zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu.
Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na konto:
Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 60-602 Poznań ul. Dworkowa 14
PKO BP I O/Poznań 29 1020 4027 0000 1702 0032 8880
z dopiskiem: I/II rata za postępowanie kwalifikacyjne

Dokumentowanie praktyki

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju (art. 14 ust.4 ustawy Pb).

Praktyka zawodowa, o której mowa w art.14 ust 4 ustawy Prawo budowlane, odbywana jest po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz jest potwierdzona przez osobę wpisaną na listę członków izby, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.
Zakres praktyki zawodowej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnień budowlanych, o które ubiega się wnioskodawca.

Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się ponadto:

 1. wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w urzędach obsługujących organy nadzoru budowlanego
 2. pracę w urzędach obsługujących w organy administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającej na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych;
 3. pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegająca na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Dwa lata pracy przy wykonywaniu czynności, o których mowa powyżej (w punktach 1,2 i 3), uznaje się za rok praktyki zawodowej na budowie. Praktyka zawodowa, o której mowa powyżej ( punkty 1,2,3) wymaga potwierdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków Izby.

Praktykę zawodową odbytą przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, poświadcza się w formie zaświadczenia właściwego, według miejsca odbywania praktyki zawodowej, wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności.

Za równoważną może być uznana praktyka zawodowa odbyta za granicą pod kierunkiem osoby uprawnionej do wykonywania zawodu w danym kraju. dbycie praktyki zawodowej za granicą powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, z poświadczeniem osoby, posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju, pod kierunkiem której była odbywana praktyka.

Zaświadczenie powinno zawierać:

 1. wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową z określeniem charakteru wykonywanych czynności oraz określeniem: rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji danego obiektu oraz odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe danego obiektu, a także lokalizację i nazwę inwestora.
 2. potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki
 3. ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod nadzorem której odbywana była praktyka.

Nie mogą być zaliczone do praktyki zawodowej prace w zakładach pracy na stanowiskach technicznych „w komórkach” (działach) administracyjnych, technicznych lub eksploatacyjnych, w których do pracy nie jest wymagane posiadanie uprawnień budowlanych. 

Nie wchodzą w merytoryczny zakres praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych prace takie jak: inwentaryzacja, elektryczne pomiary eksploatacyjne, obmiary, kosztorysy, rozliczenia budowy, koncepcje projektowe itp. Czasokresu wykonywania takich prac nie zalicza się do czasu wymaganej praktyki zawodowej.

W stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, które przed dniem 1 stycznia 2006 r. uzyskały wykształcenie wymagane na podstawie przepisów dotychczasowych oraz rozpoczęły odbywanie wymaganej praktyki, stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw; Dz. U. Nr 163 poz. 1364).

Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej w okresie od dnia 01 stycznia 1995 r. do dnia 25 września 2014 r. jest książka praktyki zawodowej zawierająca wpisy potwierdzone przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierunkiem której była odbywana praktyka.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ulega zmianie sposób dokumentowania praktyki zawodowej. Zgodnie z § 3 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia, praktyka zawodowa odbywana po 24 września 2014 r. będzie dokumentowana w formie oświadczenia wraz z zestawieniem odbycia praktyki zawodowej wg obiektów ( załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia). W związku z powyższym, od 25 września 2014 r. Izba nie wydaje książek praktyki zawodowej. Osoby, które pobrały książkę praktyk przed 25 września 2014 r. przebieg praktyk do dnia 24 września 2014 r. dokumentują w książce praktyk. Od 25 września 2014 r. dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest oświadczenie, o którym mowa wyżej. Wymagany okres praktyki zawodowej jest sumą okresów wykazanych w książce praktyki zawodowej oraz wykazanych w zaświadczeniu.
Osoba odbywająca praktykę zawodową od dnia 25 września 2014 r. dokumentuje tę praktykę zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej i oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej.

Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej przed dniem 01 stycznia 1995 r. jest zaświadczenie wydane przez jednostkę, w której była odbywana praktyka.

Uwaga: osoby dokumentujące praktykę zawodową w Książkach praktyk zarejestrowanych w Urzędach Wojewódzkich, winny dodatkowo w książce dokonać zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej wg obiektów, z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i wykonawczą na budowie ( Druki - załącznik nr 5).

Długość praktyk

Kierunek (profil) wymaganego wykształcenia technicznego oraz czasokres i zakres niezbędnej praktyki zawodowej, upoważniających do ubiegania się o uprawnienia budowlane, określa art. 14 ust. 3 ustawy Prawo budowlane.

Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach wymienionych wyżej wymaga:

1) do projektowania bez ograniczeń

 1. ukończeniastudiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności i
 2. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
 3. odbycia rocznej praktyki na budowie.

2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

 1. ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności i
 2. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
 3. odbycia rocznej praktyki na budowie.

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

 1. ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności i odbycia półtorarocznej praktyki na budowie lub
 2. ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności i odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

 1. ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności i odbycia półtorarocznej praktyki na budowie lub
 2. ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności i odbycia półtorarocznej praktyki na budowie lub
 3. ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności i odbycia trzyletniej praktyki na budowie lub
 4. posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym związanym z budownictwem na poziomie technika i odbycia czteroletniej praktyki na budowie.

5) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

 1. ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
 2. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
 3. odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.

6) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

 1. ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności
 2. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
 3. odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.

Wymagane wykształcenie

Wykaz wykształcenia odpowiedniego (O) i pokrewnego (P) dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O).
 2. Uprawnienia budowlane w zakresie ograniczonym:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - ukończone studia magisterskie na kierunku w zakresie:
  1. architektury lub architektury i urbanistyki (P);
  2. inżynierii środowiska (P);
  3. budownictwa hydrotechnicznego (P);
  4. inżynierii i gospodarki wodnej (P);
  5. melioracji (P).


- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa(O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku w zakresie:
  1. architektury lub architektury i urbanistyki (P)
  2. inżynierii środowiska (P);
  3. budownictwa hydrotechnicznego (P);
  4. inżynierii i gospodarki wodnej (P);
  5. melioracji (P) lub

- posiadania tytułu zawodowego technika budownictwa(O) lub
- posiadania tytułu zawodowego mistrza w zawodzie:

 1. murarz (O);
 2. murarz-tynkarz (O);
 3. cieśla (O).

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA MOSTOWA

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku w zakresie budownictwa (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku w zakresie budownictwa (O).

- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - posiadania tytułu zawodowego:
        1) technika drogownictwa (O);
        2) technika budownictwa (O);
        3) technika dróg i mostów kolejowych (O).

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA DROGOWA

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku w zakresie budownictwa (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwa (O).

- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie budownictwa (O) lub
  - posiadania tytułu zawodowego:
       1) technika drogownictwa (O);
       2) technika budownictwa (O);
       3) technika dróg i mostów kolejowych (O).

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA KOLEJOWA W ZAKRESIE KOLEJOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
        1) budownictwa (O);
        2) transportu (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) budownictwa (O);
       2) transportu (O).

- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
       1) budownictwa (O);
       2) transportu (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) budownictwa (O);
       2) transportu (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) budownictwa (O);
       2) transportu (O) lub
  - posiadania tytułu zawodowego:
       1) technika budownictwa (O);
       2) technika dróg i mostów kolejowych (O).

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA KOLEJOWA W ZAKRESIE STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
       1) transportu (O);
       2) elektrotechniki (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
  1) transportu (O);
  2) elektrotechniki (O) lub
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
      1) automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania (P);
    2) elektroenergetyki umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie systemów sterowania (P).

- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
          1) transportu (O)
          2) elektrotechniki (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
          1) transportu (O);
          2) elektrotechniki (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
         1) transportu (O);
         2) elektrotechniki (O) lub
  - ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
      1) automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania (P);
    2) elektroenergetyki umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie systemów sterowania (P) lub
  - posiadania tytułu zawodowego:
       1) technika automatyka sterowania ruchem kolejowym (O);
       2) technika transportu kolejowego (O);
     3) technika elektryka urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym (O).
 
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA HYDROTECHNICZNA

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
      1) budownictwa hydrotechnicznego (O);
      2) inżynierii i gospodarki wodnej (O);
      3) melioracji (O);
      4) budownictwa (O);
      5) inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O).
 2. Uprawnienia budowlane w zakresie ograniczonym:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
      1) budownictwa hydrotechnicznego (O);
      2) inżynierii i gospodarki wodnej (O);
      3) melioracji (O);
      4) budownictwa (O);
    5) inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O).


- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
        1) budownictwa hydrotechnicznego (O);
        2) inżynierii i gospodarki wodnej (O);
        3) melioracji (O);
        4) budownictwa (O);
    5) inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) budownictwa hydrotechnicznego (O);
       2) inżynierii i gospodarki wodnej (O);
       3) melioracji (O);
       4) budownictwa (O);
    5) inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
      1) budownictwa hydrotechnicznego (O);
      2) inżynierii i gospodarki wodnej (O);
      3) melioracji (O);
      4) budownictwa (O);
   5) inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej (O)
  - posiadania tytułu zawodowego:
      1) technika budownictwa (O);
      2) technika inżynierii środowiska i melioracji (O);
      3) technika budownictwa wodnego (O);
      4) technika melioracji wodnych (O);
      5) technika budownictwa wodnomelioracyjnego (O).

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA WYBURZENIOWA

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone kierunki studiów w zakresie:

1) budownictwa (O);
2) górnictwa i geologii umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż (O);
3) inżynierii wojskowej (O).

 

 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH
- do projektowania
 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
      1) telekomunikacji (O);
      2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
      3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
   4) elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
       5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
      1) telekomunikacji (O);
      2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
      3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
   4) elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
      5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O).
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
     1) informatyki (P);
     2) miernictwa elektrycznego i programowania sterowników (P);
     3) inżynierii elektrycznej (P);
     4) elektrotechniki (P).

- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
        1) telekomunikacji (O);
      2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
        3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
    4) elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
        5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
        1) telekomunikacji (O);
      2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
        3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
    4) elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);
        5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
         1) telekomunikacji (O),
         2) elektrotechniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),
         3) elektroniki w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),
         4) elektroniki i telekomunikacji w specjalności z zakresu telekomunikacji (O),
         5) miernictwa elektrycznego i telekomunikacji (O)
  - ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku w zakresie:
         1) informatyki (P),
         2) miernictwa elektrycznego i programowania sterowników (P),
         3) inżynierii elektrycznej (P),
         4) elektrotechniki (P),
  - posiadania tytułu zawodowego technika telekomunikacji (O).

 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

- do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
       1) inżynierii środowiska (O),
       2) energetyki (O),
       3) inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),
       4) wiertnictwa nafty i gazu (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) inżynierii środowiska (O),
       2) energetyki (O),
       3) inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),
       4) wiertnictwa nafty i gazu (O) lub
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa (P).

- do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie
       1) inżynierii środowiska (O),
       2) energetyki (O),
       3) inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),
       4) wiertnictwa nafty i gazu (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie
       1) inżynierii środowiska (O),
       2) energetyki (O),
       3) inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),
       4) wiertnictwa nafty i gazu (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
        1) inżynierii środowiska (O),
        2) energetyki (O),
        3) inżynierii naftowej lub gazowniczej (O),
        4) wiertnictwa nafty i gazu (O) lub
  - ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku w zakresie budownictwa (P) lub
  - posiadania tytułu zawodowego:
        1) technika urządzeń sanitarnych (O),
        2) technika energetyka (O),
        3) technika inżynierii środowiska i melioracji (O),
        4) technika gazownictwa (O) albo
  - posiadania tytułu zawodowego mistrza w zawodzie:
       1) monter instalacji gazowych (O),
       2) monter sieci gazowych (O),
       3) monter instalacji i urządzeń sanitarnych (O),
       4) monter sieci cieplnych (O),
       5) monter sieci wodnych i kanalizacyjnych (O),
       6) monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych (O)
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

-do projektowania

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
       1) elektrotechniki (O),
       2) inżynierii elektrycznej (O),
       3) elektroenergetyki (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie 
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) elektrotechniki (O),
       2) inżynierii elektrycznej (O),
       3) elektroenergetyki (O) lub
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
       1) energetyki (P),
       2) elektroniki (P),
       3) elektroniki i telekomunikacji (P),
       4) transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów (P),
       5) elektrycznego transportu szynowego (P),
       6) miernictwa elektrycznego i programowania sterowników (P),
       7) automatyki i robotyki (P). 

-do kierowania robotami budowlanymi

 1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  - ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie:
       1) elektrotechniki (O),
       2) inżynierii elektrycznej (O),
       3) elektroenergetyki (O) lub
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
       1) elektrotechniki (O),
       2) inżynierii elektrycznej (O),
       3) elektroenergetyki (O).
 2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie:
  - ukończone studia zawodowe na kierunku studiów w zakresie:
        1) elektrotechniki (O),
        2) inżynierii elektrycznej (O),
        3) elektroenergetyki (O) lub
  - ukończone studia magisterskie lub zawodowe na kierunku studiów w zakresie :
       1) energetyki (P),
       2) elektroniki (P),
       3) elektroniki i telekomunikacji (P),
       4) transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów (P),
       5) elektrycznego transportu szynowego (P),
       6) miernictwa elektrycznego i programowania sterowników (P),
       7) automatyki i robotyki (P) lub
  - posiadania tytułu zawodowego:
       1) technika elektryka (O),
       2) technika elektroenergetyka transportu szynowego (O),
       3) technika elektryka kolejowych sieci elektroenergetycznych (O) albo
  - posiadania tytułu zawodowego mistrza w zawodzie elektryk (O).

 

Objaśnienia:
(O) - wykształcenie odpowiednie,
(P) - wykształcenie pokrewne.

Podkategorie

OFERTA PRACY

Agencja rekrutacyjna HR Spot na zlecenie Klienta z branży budowlanej, w związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukuje osoby na stanowisko:

Inżynier Budowy

(praca stacjonarna)

Miejsce pracy: Śrem

Liczba miejsc pracy: 1

Stanowisko podlega pod Dział Ofertowania.

Zakres obowiązków:

- koordynowanie inwestycji pod względem technicznym,

- nadzór nad realizacją harmonogramu robót budowlanych,

- prowadzenie korespondencji z wykonawcami,

- raportowanie postępu prac, - współpraca z kierownikiem budowy,

- sporządzanie przedmiarów robót,

- sporządzanie kosztorysów ofertowych, wykonawczych i podwykonawczych,

- prowadzenie negocjacji,

- kompletowanie oferty.

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe

– min. I stopnia (w zakresie budownictwa ogólnego)

- min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,

- mile widziane posiadanie doświadczenia w dziale ofertowania,

- mile widziane posiadanie uprawnień wykonawczych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- znajomość programu AutoCad, Word, Exel,

- bardzo dobra organizacja pracy własnej,

- solidność, terminowość,

- prawo jazdy kat. B

Klient oferuje:

- stabilne zatrudnienie na cały etat w oparciu o umowę o pracę,

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- możliwość zdobycia praktyki w zakresie budownictwa konstrukcyjno-budowlanego,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- możliwość uczestniczenia w realizacji interesujących projektów,

- pracę pełną wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie,

- przyjazną atmosferę pracy w zespole profesjonalistów,

- niezbędne narzędzia pracy.

Aplikacje proszę wysyłać za pośrednictwem formularza aplikacyjnego umieszczonego na stronie:

http://www.hrspot.pl/oferta,inzynier_budowy,11

Osoby zainteresowane informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnie prowadzonej rekrutacji, a także przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Magdalena Fijas HR Spot z siedzibą w Dąbrówce, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Magdalena Fijas HR Spot z siedzibą w Dąbrówce. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

www.hrspot.pl / tel. 882-156-479 

Magdalena Fijas HR Spot / www.hrspot.pl / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.