Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Rada WOIIB

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ RADY WOIIB W KADENCJI 2022 - 2026
Andrzej Kulesa przewodniczący Rady
Adam Korzystka z-ca przewodniczącego Rady
Wojciech Szymon Ratajczak z-ca przewodniczącego Rady
Anna Patrycja Głębocka sekretarz Rady
Leszek Kołodziejski z-ca sekretarza Rady
Andrzej Jan Piątkowski skarbnik Rady
Romuald Edward Sztukiewicz z-ca skarbnika Rady
Paweł Michalski członek Prezydium Rady
Michał Prymas członek Prezydium Rady
Walenty Adamczewski  
Dawid Antkowiak  
Beata Bartkowiak  
Elżbieta Maria Chorąży  
Jan Gołańczyk  
Małgorzata Grzewka  
Jarosław Tomasz Hernes  
Michał Janiak  
Anita Karcz  
Jacek Jan Kulczak  
Wiktor Liszczyński  
Roman Narojczyk  
Jolanta Popławska  
Bartosz Andrzej Radomski  
Tomasz Marcin Ratajczak  
Mateusz Stefan Skrzypczak  
Zdzisław Smolibowski  
Marzena Strzyżewska  
Mariusz Wawrzyniak  
Błażej Wolkiewicz  
Piotr Zalisz  

Posiedzenia Rady WOIIB:

 • 21 marca 2023 r. 
 • 20 czerwca 2023 r.
 • 12 września 2023 r.
 • 12 grudnia 2023 r.

Posiedzenia Prezydium Rady WOIIB:

 • 24 stycznia 2023 r.
 • 21 lutego 2023 r.
 • 23 maja 2023 r.
 • 29 sierpnia 2023 r.
 • 10 października 2023 r.
 • 14 listopada 2023 r.

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych+oświadczenie

 

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r.II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r.

 

Biuro OKK

Biuro Komisji znajduje się w siedzibie Izby pokój 102

tel. 61 854 20 19 lub 61 854 20 20

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżur Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 

mgr inż. Jerzego Witczaka
w każdy wtorek od godz. 12:00 do godz. 13:00 (po uprzednim uzgodnieniu-telefonicznie)

 

Informacja o trybie postępowania w związku ze świadczeniem usług transgranicznych

1. Uwagi ogólne

Usługi, zgodnie z prawem wspólnotowym, są to czynności, które mają charakter czasowy i transgraniczny i jednocześnie nie są objęte regulacjami dotyczącymi swobody przepływu kapitału, towarów i osób. Zgodnie z art. 50 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – TWE, usługi obejmują przede wszystkim działalność o charakterze:

 • przemysłowym,
 • działalność handlową,
 • działalność rzemieślniczą,
 • wykonywanie wolnych zawodów.

 

Według ogólnej zasady, usługa polega na wytworzeniu nowego dobra, co związane jest z potrzebą posiadania fachowej wiedzy i potencjału wykonawczego. Dotyczy to większości prac, które można świadczyć na podstawie umów cywilnych, przede wszystkim umów o dzieło.

Usługa świadczona w ramach transgranicznego świadczenia usług, z założenia jednorazowa, musi być ograniczona pod względem zakresu rzeczowego i czasu. Swoboda świadczenia usług opiera się na tymczasowości. Oznacza to, że usługodawca świadczy usługę w innym kraju UE przez określony czas, a więc działalność ta nie ma charakteru ciągłego, ani stałego. Usługodawca posiadający przedsiębiorstwo założone w jednym państwie członkowskim, może tymczasowo świadczyć usługę w innym kraju UE.

Zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) dodanym przepisami ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 210, poz. 1321):

Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „świadczeniem usług transgranicznych”, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych.

Z treści przywołanego art. 20 a ust. 1 wynika, że usługa transgraniczna powinna być wykonywana przejściowo i musi być czasowo ograniczona. W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) wielokrotnie pojawiała się jednak kwestia definicji tych pojęć. Z orzecznictwa wynika, że ograniczenie czasowe uznane byłoby za naruszenie swobody świadczenia usług. Ocena, jak długo można świadczyć usługę, zależy od warunków funkcjonowania usługodawcy i nie można zdefiniować ogólnych granic jej trwania. Usługa świadczona w innym państwie nie może przeważać nad działalnością prowadzoną w państwie rejestracji.

Podstawą transgranicznego świadczenia usług powinien być dobrze skonstruowany kontrakt (np. umowa o dzieło) zawarty z usługobiorcą zagranicznym, zlecającym wykonanie określonej usługi. W umowie tej strony określają m.in. zakres usługi, sposób jej wykonania, warunki, termin oraz miejsce wykonania usługi. Treść takiej umowy będzie decydować o ocenie, czy mamy do czynienia tu z usługą transgraniczną czy z inną formą prowadzenia działalności gospodarczej, ukrytą formą zatrudnienia lub wynajęcia pracowników.

Usługodawcy świadczącemu usługi transgranicznie przysługują prawa, które nie mogą być ograniczane przez państwa członkowskie. Na podstawie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zostało ustalone, że:

 • nie można żądać od usługodawcy założenia siedziby na terenie państwa, gdzie ma być świadczona usługa,
 • zabroniony jest wymóg, aby personel kluczowy posiadał stałe miejsce zamieszkania na terenie państwa, gdzie świadczona jest usługa,
 • nie można wymagać od usługodawcy, żeby płacił składki ubezpieczeniowe za swoich pracowników w kraju świadczenia usług, jeśli ma już opłacone składki w państwie macierzystym,
 • niedozwolone jest żądanie uzyskania zezwolenia na świadczenie niektórych usług bez wzięcia pod uwagę rękojmi należytego wykonania usługi już zagwarantowanej w kraju macierzystym, gdzie usługodawca ma siedzibę,
 • pewne dodatkowe ograniczenia mogą dotyczyć usług o szczególnym charakterze, jak np. usługi medyczne, jednak również wtedy państwo ma obowiązek wziąć pod uwagę, że usługodawca daje gwarancje właściwego wykonania usługi w państwie swojej siedziby.

2. Dokumenty jakie powinien złożyć usługodawca

Przed rozpoczęciem świadczenia usług transgranicznych, po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inżynier budownictwa przedkłada właściwej ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania czynności okręgowej radzie izby:

 1. pisemne oświadczenie o zamiarze świadczenia danej usługi, zawierające informacje:
  • o rodzaju czynności zawodowych, jakie zamierza wykonywać,
  • o miejscu i przybliżonym terminie ich rozpoczęcia,
  • o posiadanym ubezpieczeniu lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej,
 2. dokument potwierdzający obywatelstwo,
 3. zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, że inżynier budownictwa wykonuje faktycznie i zgodnie z prawem zawód lub działalność w tym państwie członkowskim oraz że w momencie składania zaświadczenia nie obowiązuje go zakaz, nawet tymczasowy, wykonywania zawodu lub działalności,
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe w tym dokument potwierdzający tytuł zawodowy nadany w państwie członkowskim, w którym usługodawca uzyskał kwalifikacje do wykonywania tego zawodu,
 5. kontrakt lub tą jego część, która pozwoli radzie okręgowej na dokonanie oceny przedmiotu działalności, okresu oraz miejsca świadczenia usługi,
 6. dokumenty pozwalające ocenić, czy usługa świadczona w Polsce nie przeważa nad działalnością prowadzoną w państwie rejestracji.


Inżynier budownictwa zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w kolejnych latach, przedkłada wskazane oświadczenie ponownie raz w roku.
Powyższe dokumenty winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Przed dokonaniem wpisu Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa może zobowiązać wnioskodawcę do wzięcia udziału w spotkaniu mającym na celu sprawdzenie stopnia znajomości języka polskiego, pozwalającym na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie stosownie do złożonego wniosku.

Lista członków transgranicznych dostępna na stronie PIIB.

 

Oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (PDF)

Podkategorie

OFERTA PRACY

Agencja rekrutacyjna HR Spot na zlecenie Klienta z branży budowlanej, w związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukuje osoby na stanowisko:

Inżynier Budowy

(praca stacjonarna)

Miejsce pracy: Śrem

Liczba miejsc pracy: 1

Stanowisko podlega pod Dział Ofertowania.

Zakres obowiązków:

- koordynowanie inwestycji pod względem technicznym,

- nadzór nad realizacją harmonogramu robót budowlanych,

- prowadzenie korespondencji z wykonawcami,

- raportowanie postępu prac, - współpraca z kierownikiem budowy,

- sporządzanie przedmiarów robót,

- sporządzanie kosztorysów ofertowych, wykonawczych i podwykonawczych,

- prowadzenie negocjacji,

- kompletowanie oferty.

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe

– min. I stopnia (w zakresie budownictwa ogólnego)

- min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,

- mile widziane posiadanie doświadczenia w dziale ofertowania,

- mile widziane posiadanie uprawnień wykonawczych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- znajomość programu AutoCad, Word, Exel,

- bardzo dobra organizacja pracy własnej,

- solidność, terminowość,

- prawo jazdy kat. B

Klient oferuje:

- stabilne zatrudnienie na cały etat w oparciu o umowę o pracę,

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- możliwość zdobycia praktyki w zakresie budownictwa konstrukcyjno-budowlanego,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- możliwość uczestniczenia w realizacji interesujących projektów,

- pracę pełną wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie,

- przyjazną atmosferę pracy w zespole profesjonalistów,

- niezbędne narzędzia pracy.

Aplikacje proszę wysyłać za pośrednictwem formularza aplikacyjnego umieszczonego na stronie:

http://www.hrspot.pl/oferta,inzynier_budowy,11

Osoby zainteresowane informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnie prowadzonej rekrutacji, a także przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Magdalena Fijas HR Spot z siedzibą w Dąbrówce, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Magdalena Fijas HR Spot z siedzibą w Dąbrówce. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

www.hrspot.pl / tel. 882-156-479 

Magdalena Fijas HR Spot / www.hrspot.pl / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.