Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wniosek - wznowienie członkostwa w WOIIB

Wnioskuję o wznowienie członkostwa w
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Osoba ubiegająca się o wznowienie członkostwa w  WOIIB

VcYnJSnh45khaAWGrW9Fz4Jm

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWACH CZŁONKOWSKICH

Informacja Administratora danych osobowych dla wnioskodawcy o wznowienie członkostwa
Administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dworkowej 14.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu zakończenia okresu zawieszenia, wystawienia zaświadczeń o przynależności do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, postępowań odwoławczych, jak również w celach archiwalnych w związku z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.). W przypadku Pani/Pana braku zgody niemożliwe jest zrealizowanie powyższych celów.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach poniżej wskazanych aktów normatywnych w szczególności:

 1. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 r. poz.202 z późn. zm.), ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm,
 2. ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
 3. ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
 4. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278),
 5. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1513 z późn. zm.),
 6. statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
 7. regulaminie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 8. regulaminie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 9. regulaminie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 10. regulaminie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 11. regulaminie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 12. regulaminie okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 13. regulaminie okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 14. regulaminach okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 15. regulaminie okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 16. regulaminie okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora umów, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wyceniającym szkody, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Poznaniu.

Administratorem Pani/Pana danych jest Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dworkowej 14. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 60-602 Poznań, ul. Dworkowa 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

[Przetwarzanie danych]

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań określonych w ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm. ), Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, uchwał organów samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz innych obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie:

 • prowadzenia listy członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
 • sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków Izby,
 • reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków,
 • nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych
 • prowadzenie postępowań z tytułu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych,
 • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom Izby,
 • wydawania zaświadczeń członkostwa w Izbie,
 • prowadzenia działalności o charakterze szkoleniowym, kulturalnym i sportowym, służącej integracji członków Izby,

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach poniżej wskazanych aktów normatywnych w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 r. poz.202 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm. ),
 3. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278),
 6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1513 z późn. zm.),
 7. Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
 8. Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 9. Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 10. Regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 11. Regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 12. Regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 13. Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 14. Regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 15. Regulaminach okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 16. Regulaminu okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 17. Regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

[Źródło danych osobowych]

PIIB i okręgowe izby inżynierów budownictwa gromadzą dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od której te dane pochodzą.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora umów,
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wyceniającym szkody, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

[Informacja o profilowaniu]

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

[Pani/Pana prawa]

 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Aktualności

 

Wyniki egzaminu na uprawnienia budowlane przeprowadzonego
17 listopada 2023 r.
Nr testu Wynik testu Minimum punktów do zaliczenia testu Termin egzaminu ustnego
EGZAMIN PISEMNY GODZINA 10.00
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
1 73 57 22 listopada 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 1
2 57 57 22 listopada 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 1
3 x 57 nieobecność
4 69 57 22 listopada 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 1
5 68 57 27 listopada 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 1
6 68 57 22 listopada 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 1
7 67 57 22 listopada 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 1
8 69 57 22 listopada 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 1
9 61 57 22 listopada 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 1
10 61 57 22 listopada 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 1
11 57 45 22 listopada 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 1
12 53 45 27 listopada 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 1
13 47 45 22 listopada 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 2
14 46 45 22 listopada 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 2
15 69 68 22 listopada 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 1
16 65 68 niedopuszczono
17 59 68 niedopuszczono
18 79 68 22 listopada 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 2
19 83 68 22 listopada 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 2
20 61 68 niedpouszczono
21 78 68 22 listopada 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 2
22 84 68 22 listopada 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 2
23 87 68 22 listopada 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 2
24 83 68 22 listopada 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 2
25 75 68 22 listopada 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 2
26 66 68 niedpouszczono
27 82 68 22 listopada 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 2
28 50 57 niedpouszczono
29 60 57 23 listopada 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 1
30 36 57 niedopuszczono
31 x 57 nieobecność
32 69 57 23 listopada 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 1
33 65 57 23 listopada 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 1
34 71 57 23 listopada 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 1
35 x 57 nieobecność
36 62 57 23 listopada 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 1
37 62 57 23 listopada 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 1
38 47 57 niedpouszczono
39 69 57 23 listopada 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 1
40 64 57 23 listopada 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 1
41 66 57 23 listopada 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 1
42 65 57 27 listopada 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 1
43 57 57 23 listopada 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 1
44 64 57 23 listopada 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 2
45 64 57 23 listopada 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 2
46 66 57 23 listopada 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 2
47 67 57 23 listopada 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 2
48 x 57 nieobecność
49 72 57 23 listopada 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 2
50 57 57 23 listopada 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 2
51 71 57 23 listopada 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 2
52 69 57 23 listopada 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 2
53 59 57 23 listopada 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 2
54 61 57 23 listopada 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 2
55 66 57 24 listopada 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 1
56 66 57 24 listopada 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 1
57 62 57 24 listopada 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 1
58 60 57 24 listopada 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 1
59 53 57 niedpuszczono
60 71 57 24 listopada 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 1
61 66 57 24 listopada 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 1
62 45 57 niedpuszczono
63 57 57 24 listopada 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 1
64 70 57 24 listopada 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 1
65 73 57 24 listopada 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 1
66 62 57 24 listopada 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 1
67 59 57 24 listopada 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 2
68 66 57 24 listopada 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 2
69 59 57 24 listopada 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 2
70 65 57 24 listopada 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 2
71 66 57 24 listopada 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 2
72 70 57 24 listopada 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 2
73 63 57 24 listopada 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 2
74 67 57 24 listopada 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 2
75 69 57 24 listopada 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 2
76 57 57 24 listopada 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 2
77 65 57 27 listopada 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 1
78 67 57 27 listopada 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 1
79 67 57 27 listopada 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 1
80 70 57 27 listopada 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 1
81 66 57 27 listopada 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 1
82 62 57 27 listopada 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 1
83 59 57 27 listopada 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 1
84 x 57 nieobecność
85 59 57 27 listopada 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 2
86 x 57 nieobecność
87 62 57 27 listopada 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 2
88 49 57 niedopuszczono
89 64 57 27 listopada 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 2
90 54 45 27 listopada 2023 r. godz. 10.00, komisja nr 2
91 59 45 27 listopada 2023 r. godz. 10.30, komisja nr 2
92 59 45 27 listopada 2023 r. godz. 11.00, komisja nr 2
93 45 45 27 listopada 2023 r. godz. 11.30, komisja nr 2
94 38 45 niedpouszczono
95 38 45 niedopuszczono
96 53 45 27 listopada 2023 r. godz. 12.00, komisja nr 2
97 51 45 27 listopada 2023 r. godz. 12.30, komisja nr 2
98 31 34 niedopuszczono
99 34 34 27 listopada 2023 r. godz. 13.00, komisja nr 2
100 34 34 28 listopada 2023 r. godz. 09.00, komisja nr 1
101 x 34 nieobecność
102 24 34 niedopuszczono
103 34 34 28 listopada 2023 r. godz. 09.15, komisja nr 1
104 28 23 28 listopada 2023 r. godz. 09.30, komisja nr 1
EGZAMIN PISEMNY GODZINA 13.00
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA HYDROTECHNICZNA
1 x 45 nieobecność
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA DROGOWA
2 67 57 22 listopada 2023 r. godz. 09.00
3 72 57 22 listopada 2023 r. godz. 09.15
4 68 57 22 listopada 2023 r. godz. 09.30
5 70 57 22 listopada 2023 r. godz. 10.00
6 52 45 22 listopada 2023 r. godz. 10.30
7 65 57 29 listopada 2023 r. godz. 11.30
8 58 57 22 listopada 2023 r. godz. 11.00
9 58 57 22 listopada 2023 r. godz. 11.30
10 60 57 29 listopada 2023 r. godz. 11.00
11 51 45 22 listopada 2023 r. godz. 12.00
12 54 45 29 listopada 2023 r. godz. 10.30
13 52 45 29 listopada 2023 r. godz. 10.00
14 48 45 22 listopada 2023 r. godz. 12.30
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA KOLEJOWA - KOLEJOWE OBIEKTY BUDOWLANE
15 60 57 22 listopada 2023 r. godz. 09.00
16 52 57 niedopuszczono
17 54 57 niedopuszczono
18 52 57 niedopuszczono
19 54 57 niedopuszczono
20 49 45 22 listopada 2023 r. godz. 09.15
21 37 34 22 listopada 2023 r. godz. 09.30
22 34 34 22 listopada 2023 r. godz. 10.00
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA KOLEJOWA - SRK
23 48 45 22 listopada 2023 r. godz. 10.30
24 40 34 22 listopada 2023 r. godz. 11.00
25 76 68 22 listopada 2023 r. godz. 11.30
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA SANITARNA
26 64 57 23 listopada 2023 r. godz. 09.00
27 36 45 niedopuszczono
28 48 45 23 listopada 2023 r. godz. 09.15
29 51 45 23 listopada 2023 r. godz. 09.30
30 50 45 23 listopada 2023 r. godz. 10.00
31 30 34 niedpouszczono
32 25 23 23 listopada 2023 r. godz. 10.30
33 71 68 23 listopada 2023 r. godz. 11.00
34 78 68 23 listopada 2023 r. godz. 11.30
35 78 68 23 listopada 2023 r. godz. 12.00
36 80 68 23 listopada 2023 r. godz. 12.30
37 73 68 24 listopada 2023 r. godz. 09.00
38 x 68 nieobecność
39 76 68 24 listopada 2023 r. godz. 09.15
40 81 68 24 listopada 2023 r. godz. 09.30
41 72 68 24 listopada 2023 r. godz. 10.00
42 74 68 24 listopada 2023 r. godz. 10.30
43 66 68 niedopuszczono
44 57 57 24 listopada 2023 r. godz. 11.00
45 67 57 24 listopada 2023 r. godz. 11.30
46 66 57 28 listopada 2023 r. godz. 09.00
47 49 57 niedopuszczono
48 62 57 24 listopada 2023 r. godz. 12.00
49 67 57 29 listopada 2023 r. godz. 12.30
50 61 57 24 listopada 2023 r. godz. 12.30
51 64 57 24 listopada 2023 r. godz. 13.00
52 61 57 27 listopada 2023 r. godz. 09.00
53 67 57 27 listopada 2023 r. godz. 09.15
54 x 57 nieobecność
55 62 57 23 listopada 2023 r. godz. 13.00
56 69 57 27 listopada 2023 r. godz. 09.30
57 60 57 27 listopada 2023 r. godz. 10.00
58 54 57 niedopuszczono
59 63 57 28 listopada 2023 r. godz. 09.15
60 43 57 niedpouszczono
61 64 57 28 listopada 2023 r. godz. 09.30
62 68 57 27 listopada 2023 r. godz. 10.30
63 57 57 27 listopada 2023 r. godz. 11.00
64 x 57 nieobecność
65 63 57 27 listopada 2023 r. godz. 11.30
66 58 57 27 listopada 2023 r. godz. 12.00
67 62 57 27 listopada 2023 r. godz. 12.30
68 67 57 28 listopada 2023 r. godz. 10.00
69 67 57 28 listopada 2023 r. godz. 10.30
70 53 57 niedopuszczono
71 41 57 niedopuszczono
72 65 57 28 listopada 2023 r. godz. 11.00
73 42 57 niedopuszczono
74 53 45 28 listopada 2023 r. godz. 11.30
75 57 45 28 listopada 2023 r. godz. 12.00
76 x 45 nieobecność
77 38 45 niedopuszczono
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA
78 71 57 24 listopada 2023 r. godz. 09.00
79 68 57 24 listopada 2023 r. godz. 09.15
80 46 45 24 listopada 2023 r. godz. 09.30
81 49 45 24 listopada 2023 r. godz. 10.00
82 46 45 24 listopada 2023 r. godz. 10.30
83 86 68 24 listopada 2023 r. godz. 11.00
84 76 68 24 listopada 2023 r. godz. 11.30
85 80 68 24 listopada 2023 r. godz. 12.00
86 77 68 24 listopada 2023 r. godz. 12.30
87 87 68 24 listopada 2023 r. godz. 13.00
88 81 68 27 listopada 2023 r. godz. 09.15
89 72 68 27 listopada 2023 r. godz. 09.00
90 86 68 27 listopada 2023 r. godz. 09.30
91 80 68 27 listopada 2023 r. godz. 10.00
92 81 68 27 listopada 2023 r. godz. 10.30
93 66 57 27 listopada 2023 r. godz. 11.00
94 60 57 27 listopada 2023 r. godz. 11.30
95 55 57 niedopuszczono
96 60 57 27 listopada 2023 r. godz. 12.00
97 69 57 27 listopada 2023 r. godz. 12.30
98 62 57 27 listopada 2023 r. godz. 13.00
99 69 57 28 listopada 2023 r. godz. 09.00
100 x 57 nieobecność
101 x 57 nieobecność
102 x 57 nieobecność
103 x 57 nieobecność
104 x 57 nieobecność
105 58 57 28 listopada 2023 r. godz. 09.15
106 60 57 28 listopada 2023 r. godz. 09.30
107 60 57 28 listopada 2023 r. godz. 10.00
108 59 57 28 listopada 2023 r. godz. 10.30
109 50 45 28 listopada 2023 r. godz. 11.00
110 56 45 28 listopada 2023 r. godz. 11.30
111 52 45 28 listopada 2023 r. godz. 12.00
112 39 34 28 listopada 2023 r. godz. 12.30
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA TELEKOMUNIKACYJNA
113 x 68 nieobecność
114 x 57 nieobecność
115 47 45 23 listopada 2023 r. godz. 09.00
 
Terminy egzaminów ustnych w sesji jesiennej 2023 r.
dla osób, które pozytywnie zaliczyły test
w poprzednich sesjach egzaminacyjnych
lp nr teczki Specj Termin egzaminu
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA
1 44/22/2023 KW pos KolOBW 28 listopada, komisja nr 1, godz. 10.00
2 338/22/2023 KP 28 listopada, komisja nr 1, godz. 10.30
3 386/20/2023 KPW 28 listopada, komisja nr 1, godz. 11.00
4 157/21/2023 KPW 28 listopada, komisja nr 1, godz. 11.30
5 382/22/2023 KPW 28 listopada, komisja nr 1, godz. 12.00
6 256/2023 KPW 28 listopada, komisja nr 1, godz. 12.30
7 275/22/2023 KPW 28 listopada, komisja nr 2, godz. 9.00
8 289/22/2023 KPW 28 listopada, komisja nr 2, godz. 9.15
9 110/2023 KPW 28 listopada, komisja nr 2, godz. 9.30
10 232/2023 KPW 28 listopada, komisja nr 2, godz. 10.00
11 232/22/2023 KW 28 listopada, komisja nr 2, godz. 10.30
12 375/21/2023 KW 28 listopada, komisja nr 2, godz. 11.00
13 393/21/2023 KW 28 listopada, komisja nr 2, godz. 11.30
14 422/21/2023 KW 28 listopada, komisja nr 2, godz. 12.00
15 62/2023 KW 28 listopada, komisja nr 2, godz. 12.30
16 306/22/2023 KW 28 listopada, komisja nr 2, godz. 13.00
17 407/22/2023 KW 28 listopada, komisja nr 2, godz. 13.30
18 381/21/2023 KW 29 listopada, komisja nr 1, godz. 9.00
19 1/2023 KW 29 listopada, komisja nr 1, godz. 9.15
20 518/18/2023 KW 29 listopada, komisja nr 1, godz. 09.30
21 193/2023 KW 29 listopada, komisja nr 1, godz. 10.00
22 218/2023 KW 29 listopada, komisja nr 1, godz. 10.30
23 122/2023 KW 29 listopada, komisja nr 1, godz. 11.00
24 457/2023 KW 29 listopada, komisja nr 1, godz. 11.30
25 459/17/2023 KW 29 listopada, komisja nr 1, godz. 12.00
26 355/22/2023 KWo 29 listopada, komisja nr 1, godz. 12.30
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA SANITARNA
1 22/2023 SW 29 listopada, komisja nr 1, godz. 9.00
2 111/2023 SW 29 listopada, komisja nr 1, godz. 9.15
3 452/19/2023 SW 29 listopada, komisja nr 1, godz. 9.30
4 352/21/2023 SW 29 listopada, komisja nr 1, godz. 10.00
5 429/22/2023 SW 29 listopada, komisja nr 1, godz. 10.30
6 89/2023 SW 29 listopada, komisja nr 1, godz. 11.00
7 145/2023 SW 29 listopada, komisja nr 1, godz. 11.30
8 122/22/2023 SW 29 listopada, komisja nr 1, godz. 12.00
9 362/22/2023 SW 29 listopada, komisja nr 1, godz. 12.30
10 176/2023 SW 29 listopada, komisja nr 2, godz. 9.00
11 115/19/2023 SW 29 listopada, komisja nr 2, godz. 9.15
12 139/2023 SW 29 listopada, komisja nr 2, godz. 9.30
13 263/22/2023 SW 29 listopada, komisja nr 2, godz. 10.00
14 171/17/2023 SW 29 listopada, komisja nr 2, godz. 10.30
15 186/22/2023 SP 29 listopada, komisja nr 2, godz. 11.00
16 391/21/2023 SPW 29 listopada, komisja nr 2, godz. 11.30
17 335/22/2023 SPW 29 listopada, komisja nr 2, godz. 12.00
18 216/2023 SP pos SW 28 listopada, godz. 12.30
19 470/22/2023 SP pos SW 28 listopada, godz. 13.00
20 253/2023 SP pos SW, KPW 28 listopada, godz. 13.30
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA
1 191/2023 EW 28 listopada, godz. 13.00
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA DROGOWA
1 37/2023 DW 29 listopada, godz. 12.00
2 114/2023 DW 29 listopada, godz. 12.30
3 95/21/2023 DPW 29 listopada, godz. 13.00
4 166/2023 DP pos KW, DW 29 listopada, godz. 13.30
SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA HYDROTECHNICZNA
1 349/22/2023 HW pos KW 29 listopada, godz. 9.00
 

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO

OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

 

Osoby zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego zapraszamy do składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych (sesja jesiennej 2023 r.) w terminie:

od 3 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.   

(elektroniczna rejestracja będzie uruchomiona 1 lipca 2023 r.)


w następującym trybie:

1. Zarejestrowanie wniosku w systemie elektronicznym

2. Złożenie wniosku do OKK WOIIB:

- za pośrednictwem poczty/firm kurierskich lub pozostawienie w skrzynce podawczej w siedzibie Izby

Dokumenty należy składać w opisanych teczkach na gumkę.

Rejestracja wniosków oraz wstępne sprawdzenie ich kompletności zostanie przeprowadzone w biurze OKK. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski z dołączonymi załącznikami.

Informacja zwrotna o zarejestrowaniu wniosku i nadanym numerze akt sprawy będzie przesłana na adres mailowy podany w systemie elektronicznym (patrz punk1) w terminie 5 dni  roboczych od daty wpływu do Izby teczki osobowej.

Uwaga!

Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane w systemie elektronicznym (patrz pkt 1) będą zwrócone nadawcy.

Wnioski, które wpłyną do Izby po 31 lipca 2023 r. będą rozpatrywane w kolejnej sesji egzaminacyjnej tj. wiosennej 2024 r. Decyduje data nadania.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE OPŁAT ZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE Z TYTUŁU NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. 


Uchwałą nr 44/R/22 z dnia 16 listopada 2022 r. Krajowa Rada PIIB ustanowiła wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień.
Opłaty są następujące:


- dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1200 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1200 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 700 zł.


- dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
1) z tytułu kwalifikowania 1800 zł,
2) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1800 zł,
3) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1000 zł.

Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się dotychczasową wysokość opłat.

 

 

Formularz zgłoszenia oferty

Zgłoszenie oferty pracy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

WoiibSN-OdhFJwkeeWFdPTYE

 

Pomoc

Spis treści

<a href="https://www.link-do-strony-z-formularzem.pl"> formularz zgłoszeniowy </a>

Link do strony, na której można poćwiczyć tworzenie własnych liknów.

 

Suwak w tabelce

W przypaku kiedy rozmiar tabeli jest zbyt duży do poprawnego wyświetlenia na urządzeniach mobilnych (patrz przykład - kontakt) należy poprzedzić definicję tabeli kodem: <div class="table-responsive">

<div class="table-responsive">
 <table>
 ...
 </table>
</div>

Tabelka - poprawny wygląd

Dodanie klasy class="table table-bordered" do definicji tablicy spowoduje jej poprawne wyświetlanie na wszystkich urządzeniach (responsywność).

 <table class="table table-bordered" >
 ...
 </table>

 

Kolekcja obrazków

W przypaku kiedy rozmiar tabeli jest zbyt duży do poprawnego wyświetlenia na urządzeniach mobilnych (patrz przykład - kontakt) należy poprzedzić definicję tabeli kodem: <div class="table-responsive">

<div class="container-fluid">
   <div class="row justify-content-md-center">
    <div class="col-xs-12 col-md-6">
       <img src="/images/obrazek-1.jpg" class="img-responsive img-thumbnail" alt="" />
    </div>
<div class="col-xs-12 col-md-6">
       <img src="/images/obrazek-1.jpg" class="img-responsive img-thumbnail" alt="" />
    </div>

  </div>
</div>

 

 

 

 

 

 

 

usun

Podkategorie

OFERTA PRACY

Agencja rekrutacyjna HR Spot na zlecenie Klienta z branży budowlanej, w związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukuje osoby na stanowisko:

Inżynier Budowy

(praca stacjonarna)

Miejsce pracy: Śrem

Liczba miejsc pracy: 1

Stanowisko podlega pod Dział Ofertowania.

Zakres obowiązków:

- koordynowanie inwestycji pod względem technicznym,

- nadzór nad realizacją harmonogramu robót budowlanych,

- prowadzenie korespondencji z wykonawcami,

- raportowanie postępu prac, - współpraca z kierownikiem budowy,

- sporządzanie przedmiarów robót,

- sporządzanie kosztorysów ofertowych, wykonawczych i podwykonawczych,

- prowadzenie negocjacji,

- kompletowanie oferty.

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe

– min. I stopnia (w zakresie budownictwa ogólnego)

- min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,

- mile widziane posiadanie doświadczenia w dziale ofertowania,

- mile widziane posiadanie uprawnień wykonawczych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- znajomość programu AutoCad, Word, Exel,

- bardzo dobra organizacja pracy własnej,

- solidność, terminowość,

- prawo jazdy kat. B

Klient oferuje:

- stabilne zatrudnienie na cały etat w oparciu o umowę o pracę,

- atrakcyjne wynagrodzenie,

- możliwość zdobycia praktyki w zakresie budownictwa konstrukcyjno-budowlanego,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- możliwość uczestniczenia w realizacji interesujących projektów,

- pracę pełną wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie,

- przyjazną atmosferę pracy w zespole profesjonalistów,

- niezbędne narzędzia pracy.

Aplikacje proszę wysyłać za pośrednictwem formularza aplikacyjnego umieszczonego na stronie:

http://www.hrspot.pl/oferta,inzynier_budowy,11

Osoby zainteresowane informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnie prowadzonej rekrutacji, a także przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Magdalena Fijas HR Spot z siedzibą w Dąbrówce, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Magdalena Fijas HR Spot z siedzibą w Dąbrówce. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

www.hrspot.pl / tel. 882-156-479 

Magdalena Fijas HR Spot / www.hrspot.pl / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.